Інноваційні оптичні технології дослідження матеріалів

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.E.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: професор Андрущак Анатолій Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: – основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються курсом “Інноваційні оптичні технології дослідження матеріалів ”; – особливості застосування сучасних оптичних методик досліджень матеріалів – ефективні способи і методи вирішення інженерних завдань у рамках курсу; вміти: – застосовувати набуті знання на практиці; – чітко розуміти природу і сутність явищ та законів; що лежать у підґрунті курсу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: оптика; основи кристалооптики - кореквізити: просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів, Фізика анізотропних середовищ
Короткий зміст навчальної програми: Інтерференційні методи досліджень. Поляризаційні методи досліджень. Мікроскопічні методи досліджень. Оптичні методи дослідження фотонних кристалів, анізотропних матеріалів, матеріалів з низькою симетрією.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен (письмова та усна компоненти), - поточний контроль (30%): проміжний контроль (20%), самостійна робота (10%), - підсумковий контроль (70%): іспит – письмова компонента (60%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Андрущак А.С., Бурий О.А., Андрущак Н.А., Дем’янишин Н.М. Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах: монографія у 2-ох томах. Т.1. Аналітичний опис, геометричне представлення та методика експерименту. – Львів: Простір М, 2019. – 196 С. 2. Андрущак А., Бурий О., Андрущак Н., Дем’янишин Н. Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах. Том 2: Електро-, п’єзо-, пружно- та акусто-оптичний ефекти в досліджених кристалах, Монографія, Львів: Простір М, 2021, 297с. 3. Alessandro Massaro, Photonic Crystals - Innovative Systems, Lasers and Waveguides Published by InTech, 2012 DOI:10.5772/2632 4. Гужов В. И., Ильиных С. П. Компьютерная интерферометрия. Новосибирск: Изд. НГТУ, 2004. 252 с.