Наноінженерія композитних матеріалів

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.E.028
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: доцент, к.т.н. Кондир Анатолій Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: - знати фізико-хімічні основи твердофазних перетворень; - вміти оцінювати розмірні ефекти в гетерогенних наносистемах; - знати фізико-хімічні властивості наноструктурованих матеріалів; - набути знань про квазірівноважні методи формування наноструктурованих композицій; - вміти синтезувати багатофазні нанокомпозити різної функціональності; - вміти сторювати на основі нанокомпозитів пристрої наноелектроніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: квантова механіка, сучасні методи фізичних досліджень; наноматеріалознавство - кореквізити: функціональні матеріали молекулярної енергетики, спеціальні розділи хімії
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичне та експериментальне вивчення фізичної природи властивостей нанокомпо-зитів залежно від їхнього хімічного складу, температури та тиску. Теоретичне та експе-риментальне дослідження фізичних власти-востей нанокомпозитних систем різної при-роди та дисперсності наповнювача. Наноко-мпозити з дисперсними частинками, шарува-ті та волоконні. Механізми агрегування час-тинок наповнювача. Механічні характеристи-ки композитів. Методи визначення величини адгезії у композитах. Явище наноадгезії. Концепція ефективного розміру частинок наповнювача. Мікромеханічні, перколяційні та фрактальні моделі композитів. Наномо-дифікування нанокомпозитів карбоновими наночастинками. Функціоналізація фулеренів для вбудови полімерну матрицю. Засоби та методи отримання нанорозмірних матеріалів та їхні фізичні принципи. Властивості нано-композитів. Покращення в'язкості наноком-позитів.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен, захист лабораторних робіт, контро-льна робота, ВНС-тестування, захист індиві-дуального науково-дослідного завдання; - поточний контроль (40%): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів (20%), самостійна робота (10%), ВНС-контроль (10%); - підсумковий контроль (60%): іспит – письмова компонента (50%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Зенон Готра, Іван Григорчак, Богдан Лукі-янець, Віктор Махній, Сергій Павлов, Леонід Політанський, ЕжиПотенські. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: Підруч-ник. – Чернівці: Видавництво та друкарня «Технологічний Центр», 2014. – 839 с. 2. Покропивний В. В., Поперенко Л. В. Фізи-ка наноструктур. – Київ: Видавничо –поліграфічний центр «Київський універси-тет», 2008. – 220 с. 3. Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и нано-материалов / Серия: Синергетика от прош-лого к будущемую – Москва, 2006. – 592 с. 4. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – Мос-ква: Техносфера, 2004. – 328с. 5. Заячук Д. М. Нонотехнології і нанострук-тури: навч. посібник для ВНЗ / Д. М. Заячук. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політе-хніка”, 2009. – 581 с. 6. Нанохімія, наносистеми, наноматеріали / С. В. Волков, Є. П. Ковальчук, В. М. Решет-няк. – К. : Наукова думка, 2008. – 426 с. 7. Кондир А.І. Наноматеріалознавство і нано-технології: навч. посібник для ВНЗ / А.І Кон-дир. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2017. – 452 с.