Науково-дослідний практикум

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: канд. техн. наук, доцент Кондир Анатолій Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасні проблеми прикладної фізики за профілем спеціалізації, основні тенденції та напрямки дослідження сучасних матеріалів різної природи, фізичні основи вдосконалення відомих і створення нових технологій, матеріалів та виробів; • уміти проводити аналіз, систематизацію та узагальнення науково-технічної інформації за темою дослідження, застосовувати інформаційні технології і програмні продукти у наукових дослідженнях, застосовувати досягнення сучасного матеріалознавства у створенні нових технологій та матеріалів; • уміти застосовувати досліджувані процеси і явища у подальшій професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: фізика твердого тіла, сучасні методи фізичних досліджень, фізика квантово-розмірних систем, наноматеріалознавство, імпедансна спектроскопія; • кореквізит: фізика і технологія наносистем, функціональні матеріали молекулярної енергетики, пристрої молекулярної енергетики нового покоління, виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з проблемами прикладної фізики за профілем підготовки та тематикою магістерської кваліфікаційної роботи. Вивчення патентних і літературних джерел за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи. Опрацювання методик ведення експериментальних робіт. Вивчення інформаційних технологій та програмних продуктів, які стосуються професійної сфери.
Методи та критерії оцінювання: • залік
Рекомендована література: 1. Дегтярьов А. В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник [для студентів фізичних спеціальностей] / А. В. Дегтярьов, М. Г. Колодій, В. О. Маслов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с. ISBN 978-966-285-243-1 2. Інтернет-сайт https://books.google.com.ua/books?isbn=5248006538

Науково-дослідний практикум (курсова робота)

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.009
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: канд. техн. наук, доцент Кондир Анатолій Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасні проблеми прикладної фізики за профілем спеціалізації, основні тенденції та напрямки дослідження сучасних матеріалів різної природи, фізичні основи вдосконалення відомих і створення нових технологій, матеріалів та виробів; • уміти проводити аналіз, систематизацію та узагальнення науково-технічної інформації за темою дослідження; • використовувати інформаційні технології та програмні продукти у наукових дослідженнях; • застосовувати досягнення сучасного матеріалознавства у створенні нових технологій та матеріалів; • набути навички укладання звітів з науково-дослідної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: фізика, фізика твердого тіла, фізика квантово-розмірних систем, наноматеріалознавство, сучасні методи фізичних досліджень, основи наукових досліджень, комп'ютер-не моделювання фізичних процесів, імпедансна спектроскопія; • кореквізит: фізика і технологія наносистем, функціональні матеріали молекулярної енерге-тики, пристрої молекулярної енергетики нового покоління, виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи наукових досліджень за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Експериментальне обладнання та методики проведення експерименту. Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу. Оформлення результатів наукового дослідження та його впровадження. Особливості будови та властивостей досліджуваних матеріалів. Можливість застосування розроблених матеріалів для розв'язання задач нанотехніки. Перспективи подальшого розвитку запропонованих наноматеріалів, наноструктур і нанотехнологій.
Методи та критерії оцінювання: • залік
Рекомендована література: 1. Вачевський М. Основи наукової інформації. Для студентів вузів. – Дрогобич, 1995. – 183 c. 2. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. – К.: Высшая школа, 1990. – 384 c. 3. Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента. – М.: МГУ, 1990. – 286 c.