Пристрої молекулярної енергетики нового покоління

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.E.025
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: к.т.н. Балабан Оксана Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати передумови виникнення та основні концептуальні засади новітніх технологій молекулярної енергетики; - оволодіти знаннями процесів накопичення заряду і енергії в нанорозмірних структурах та просторах з обмеженою наногеометрією; - знати механізми струмоутворюючих реакцій за типом «замок-ключ» у супрамолекулярних ансамблях; - отримати практичні навики в конструюванні активних систем генераторів, перетворювачів та накопичувачів енергії нового покоління. - оволодіти основними засадами та виготовлення пристроїв молекулярної енергетики; - знати базові наукові підходи до розроблення квантових акумуляторів і спінових конденсаторів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: хімія, фізика твердого тіла, імпедансна спектроскопія; - кореквізити: функціональні матеріали молекулярної енергетики, наноматеріалознавство, фізичні основи енергоощадності.
Короткий зміст навчальної програми: Пристрої молекулярної енергетики з дальтонітним типом струмоутворюючих реакцій. Пристрої молекулярної енергетики з бертолітним типом струмоутворюючих реакцій. Конденсатори і молекулярні накопичувачі енергії. Системи перетворення та акумулюван-ня сонячної і теплової енергії. Функціонально-гібридні системи.. Наноструктуровані пристрої генерування, перетворення та накопичення енергії. Електроди і пристрої на базі міжшарових сполук впровадження. Квантові акумулятори і спінові конденсатори. Супрамолекулярна енергетика.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен, захист лабораторних робіт, контрольна робота, ВНС-тестування, захист індивідуального науково-дослідного завдання; - поточний контроль (40%): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів (20%), самостійна робота (10%), ВНС-контроль (10%); - підсумковий контроль (60%): іспит – письмова компонента (50%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Химические источники тока с литиевым электродом / И. А. Кедринский, В. Е. Дмитренко, Ю. М. Поваров, И. И. Грудянов. - Красноярск : Из- во Красноярского универ-ситета, 1983. - 247 с. 2. Введение в молекулярную электронику // Под ред. Н. С. Лидоренко. – М.: Энерго-атомиздат. - 1984. –320 с. 3. Емкостные накопители электроэнергии на базе конденсаторов с двойным электри-ческим слоем / Под ред. В. А. Степанова. - М.: Информэлектро, 1989. - 39 с. 4. Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Григорчак І. І., Миронюк І. Ф. Наноматеріали в пристроях генерування і накопичення електричної енергії. – Івано-Франківськ: Видавни-чо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 200 с. 5. Багоцкий В. С., Скундин А. М. Химические источники тока. - М. : Энергоиздат, 1981. - 360 с. 6. Кромптон Т. Первичные источники тока . Пер. с англ. - М. : Мир, 1986. - 328 с. 7. Григорчак И. И. Редокс-процессы и псевдоемкость конденсаторов в свете интеркаляционных нанотехнологий // Электрохимия. – 2003. – Т. 39. - № 6. – С. 770 – 773. 8. Григорчак І. І., Понеділок Г. В., Бахматюк Б. П. Пристрої молекулярної енергетики нового покоління. Лабораторний практикум для студентів денної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки 0702 «Прикладна фізика». – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 52 с.