Фізика і технологія наносистем (курсова робота)

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.010
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: к.т.н. Матулка Дарія Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати основи технологїї отримання наночастинок та наноструктур і застосовувати їх на практиці; - знати головні відмінності фізико-хімічних властивостей для наномасштабу; - знання про практику застосування нанооб’єктів в різноманітних галузях приладобудування; - реалізувати на практиці вміння синтезувати наночастки та формувати наноструктури, визначати їх розміри та проводити фракціонування; - проводити дослідження їх структури і основних фізико-хімічних властивостей; - практично виготовляти прилади наноелектронної сенсорики, спінтроніки та наносистеми генерування, перетворення і накопичення енергії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: квантова механіка, сучасні методи фізичних досліджень, хімія; - кореквізити: функціональні матеріали молекулярної енергетики, фізика квантово-розмірних систем, нерівноважна термодинаміка і хімічна кінетика.
Короткий зміст навчальної програми: Отримання і фізичні властивості структур квантових листів. Мультиграфенові структури. Гідротермальний синтез та властивості наночастинок. Наногібридизовані структури. Супрамолекулярні ансамблі ієрархічної архітектури. Пристрої наноелектроніки і наноенергетики
Методи та критерії оцінювання: Захист курсової роботи, диференційований залік: письмова компонента (70%), усна компонента (30%).
Рекомендована література: 1. Зенон Готра, Іван Григорчак, Богдан Лукіянець, Віктор Махній, Сергій Павлов, Леонід Політанський, Ежи Потенські. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: Підручник. – Чернівці: Видавництво та друкарня «Технологічний Центр», 2014. - 839 с. 2. Зенон Готра, Іван Григорчак, Богдан Лукіянець, Іннеса Большакова, Павло Стахіра, Леонід Політанський. Наноелектроніка / за ред Готри З. Ю. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 344 с. 3. Покропивний В. В., Поперенко Л. В. Фізика наноструктур. – Київ: Видавничо –поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 220 с. 4. Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / Серия: Синергетика от прошлого к будущемую – Москва, 2006. – 592 с. 5. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – Москва: Техносфера, 2004. – 328с. 6. Григорчак І. І., Понеділок Г. В. Лабораторний практикум. Методичні вказівки до ви-конання лабораторних робіт з дисципліни «Фізика і технологія наноструктур» для студентів денної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки 0702 «Прикла-дна фізика». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехні-ка», 2009. – 52с.