Функціональні матеріали молекулярної енергетики

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.E.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: доцент Заіченко Олександр Сергійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати синтез сучасних функціональних матеріалів • мати уявлення про взаємозв’язок структури матеріалів і їх властивостей • мати уявлення про основні закономірності зміни фізико-хімічних та електрофізичних властивостей речовин при наявності домішок, про взаємозв'язок атомної будови і електронних властивостей матеріалів, методи отримання та особливості будови кристалічних, плівкових і наноматеріалів, про особливості вплив розмірності і впорядкованості структур на їх властивості; • знати основні класи сучасних неорганічних, полімерних та полімер-неорганічних функціональних матеріалів; • вміти правильно оцінювати перспективність неорганічних сполук та композитних матеріалів для виявлення функціональних властивостей
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика твердого тіла (Основи зонної теорії твердого тіла) • Основні поняття та елементи кристалічного стану речовини • Cтатистичну фізику і термодинаміку • Нерівноважну термодинаміку
Короткий зміст навчальної програми: Нові інтелектуальні матеріали. Матеріали, які активуються термічно. Електрично активовані матеріали. Матеріали, що активуються магнітним полем. Матеріали, що активуються хімічно. Загальні відомості про матеріали електроніки та їх класифікація. Класифікація матеріалів електроніки. Провідникові матеріали. Електричні властивості металевих сплавів. Неметалічні провідникові матеріали. Власні та домішкові напівпровідники. Класифікація напівпровідникових матеріалів.. Класифікація діелектриків за механізмами поляризації. Електроізоляційні полімери. Композіційні пластмаси і шаруваті пластики. Класифікація речовин за магнітними властивостями. Наноматеріали і нанотехнології – історія, сучасність і перспективи. Особливості властивостей наноматеріалів і основні напрями їх використання. Отримання нанопорошків. Вуглецеві наноматеріали. Мікро- і наноелектромеханічні системи. Використання інтелектуальних пристроїв.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольні роботи (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Є.Я. Швець, І.Ф. Червоний, Ю.В. Головко. Матеріали і компоненти електроніки - Запоріжжя. ЗДІА. 2011. – 278с 2. Р.А.Андриевский, А.В.Рагуля. Наноструктурные материалы: - М: Издательский центр «Академия», 2005. — 192с. 3. К. Уорден Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение - Москва: Техносфера, 2006. 224с 4. Singh J. Smart Electronic Materials: Fundamentals and Applications - Cambridge University Press, 2005, 410 pages