Філософія науки і техніки

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.M.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: докт. фіз.-мат. наук проф. Лукіянець Богдан Антонович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Сформувати в слухачів - аспірантів та студентів-магістрантів технічних вишів глибоке розуміння взаємодії науки і техніки, розуміння визначальних кроків, що визначають їх поступальний рух, вплив науково-технічних досягнень на суспільство. Звернути особливу увагу на кризу сучасної техногенної цивілізації, глобальні тенденції зміни в науці і техніці, їх раціональності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Всі курси природничого та гуманітарного циклів
Короткий зміст навчальної програми: Поняття науки. Динаміка наукового пізнання. Філософія науки. Філософія техніки. Сучасний етап розвитку інженерної діяльності. Етичні проблеми науки і техніки.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування в ході практичних занять, виступ з доповіддю • підсумковий контроль - залік
Рекомендована література: 1. Філософський енциклопедичний словник. К.: Абрис, 2002. – 744 с. 2. Всемирная энциклопедия: Философия. М.:АСТ, 2001 – 1312 с. 3. Теория познания (в 4 томах). М.: Мысль, 1991.