Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.021
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: Доцент Венгрин Богдан Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати фізичні процеси, що є основою розробки технологій створення матеріалів або пристроїв, а також перспективи їхнього подальшого використання; володіти вміннями обґрунтовано обирати методи дослідження та технології створення нових елементів та структур; мати уявлення про вплив зовнішніх чинників та умов експлуатації на функціональні матеріали; знати сучасні фізико-математичні методи і засоби штучного інтелекту для розв'язання професійних завдань; володіти вміннями складати практичні рекомендації з використання отриманих результатів, представляти результати дослідження в формах звітів, рефератів, публікацій та презентацій; мати навички аналізу різноманітних методик створення нанооб'єктів на основі науково обґрунтованого вибору найбільш придатної технології; володіти вміннями дослідження нанооб'єктів сучасної, нової елементної бази, вуглецевих наноматеріалів з використанням сучасних методів досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: сучасні методи фізичних досліджень; фізика твердого тіла; квантова механіка, статистична фізика і термодинаміка; основи сучасного енергоспоживання; фізика квантово-розмірних систем; фізика рідкого стану; наноматеріалознавство; імпедансна спектроскопія; фізичні основи енерго- та ресурсоспоживання; комп'ютерне моделювання фізичних процесів; науково-дослідний практикум; фізика і технологія наносистем; функціональні матеріали молекулярної енергетики; кореквізит: виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Інноваційна діяльність. Науково-технічна інформація. Наукова та науково-технічна діяльність. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Документація, звіти у сфері науки і техніки.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік на основі письмового звіту та усної доповіді з презентацією в PowerPoint.
Рекомендована література: 1. Закон України «Про інноваційну діяльність». 2. Закон України «Про науково-технічну інформацію». 3. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». 4. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». 5. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К.: Держстандарт України, 1995.