Сучасні Web-технології

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 7.113.01.O.003
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: Польовий В.Є.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни «Сучасні Web-технології»: закласти термінологічний фундамент, навчити студентів основам сучасних інтернет технологій, їх практичному використанню та особливостям застосування під час реалізації інтернет проектів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: • загальних: ЗК3; ЗК5; ЗК6; ЗК12; ЗК15 відповідно до ОПП; • фахових: ФК2; ФК4 відповідно до ОПП
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ЗН2; ЗН4; УМ5; УМ9 відповідно до ОПП. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: підходи до аналізу предметних областей, основні технології створення Web-додатків, їх можливості, переваги та недоліки; вміти: аналізувати предметні області, формувати технічні завдання, використовувати сучасні засоби формування розмітки Web-сторінок, зокрема, Bootstrap, Javascript, JQuery, TypeScript, Angular при реалізації інтернет проектів, застосовувати набуті знання при розробці Web-проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Програмування Web-додатків, частина 1 Програмування Web-додатків, частина 2 Організація баз даних та знань Супутні Серверне Web-програмування Технології великих баз даних
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Сучасні Web-технології» охоплює вивчення основ сучасних інтернет технологій, їх практичного використання та особливостей застосування під час реалізації інтернет проектів та Web-додатків, практичне опанування сучасних засобів формування розмітки Web-сторінок, зокрема, основ Bootstrap, Javascript, JQuery, Angular, TypeScript.
Опис: Базові правила написання HTML і CSS коду Робота з пакетами і модулями. Робота з HTML і CSS. Побудова складних CSS-селекторів. Препроцесори написання HTML та CSS. Bootstrap, Semantic, Material-design. Основи JavaScript та JQuery Основи TypeScript. Основи використання фреймворку Angular.
Методи та критерії оцінювання: Допуск до лабораторних робіт; Захист лабораторних робіт; Підсумковий контроль (залік).
Критерії оцінювання результатів навчання: Лабораторні роботи - 40 Підсумковий контроль - 60
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Marijn Haverbeke. Eloquent JavaScript, 3rd Edition: A Modern Introduction to Programming. 2. Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство, 6-е издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ_Плюс, 2012. – 1080 с., ил. 3. JavaScript / THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.w3schools.com/js/ – Заголовок з екрану. 4. Bootstrap by Jake Spurlock. Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. 5. HTML5 Tutorial. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/html/default.asp – Заголовок з екрану. 6. Bootstrap. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://getbootstrap.com/ – Заголовок з екрану. 7. Material Design. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://material.io/ – Заголовок з екрану. 8. Semantic UI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://semantic-ui.com/ – Заголовок з екрану. 9. JQuery / THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.w3schools.com/jquery/ – Заголовок з екрану. 10. TypeScript. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.typescriptlang.org/ – Заголовок з екрану. 11. Angular . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://angular.io/ - Заголовок з екрану.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).