Серверне WEB - програмування

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 7.113.01.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: к.т.н., доцент Любінський Богдан Богданович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення дисципліни “Серверне Web-програмування” має на меті дати студентам знання про процес розробки серверних Web додатків з використанням технології asp.net mvc, web api і SignalR.
Завдання: загальні компетентності: ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ЗК12, ЗК14, ЗК15, ЗК16 згідно ОПП. фахові компетентності:ФК2, ФК3, ФК4, ФК5, ФК6, ФК7, ФК8, ФК9, ФК10 згідно ОПП.
Результати навчання: • оволодіти основними поняттями в області розробки і проектування web додатків; • вміти застосовувати на практиці отримані знання при розробці web додатків; • вміти будувати архітектуру web додатку з використанням контейнерів інверсії; • навчитись будувати архітектуру web додатку з використанням технології asp.net mvc; • навчитись будувати архітектуру web додатку з використанням технології web api; • навчитись будувати архітектуру web додатку з використанням технології SignalR;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: • Програмування • Бази даних • Об’єктно-орієнтоване програмування • Інтернет технології
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Серверне Web-програмування” охоплює весь процес розробки серверних Web додатків з використанням технології asp.net mvc, web api і SignalR.
Опис: Огляд технології ADO.NET, огляд технології LINQ, огляд технології Entity Framework, технологія ASP.NET MVC, побудова додатків з використанням Web Api, побудова додатків з використанням SignalR.
Методи та критерії оцінювання: Допуск до лабораторних робіт; Здача лабораторних робіт;
Критерії оцінювання результатів навчання: • лабораторні заняття, (40%); • підсумковий контроль (60%): іспит у письмовій формі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Девід Сепа — Microsoft ADO.NET:"Русская Редакция", 2003. — С. 120. 2. Сахіл Малік Microsoft ADO.NET 2.0 для професіоналів = Pro ADO.NET 2.0. — М.: «Вільямс», 2006. — С. 560. 3. Адам Фримен, Джозеф C. Раттц-мл. LINQ: язык интегрированных запросов в C# 2010 для профессионалов = Pro LINQ: Language Integrated Query in C# 2010. — М.: «Вильямс», 2011. — С. 656. — ISBN 978-5-8459-1701-0. 4. Julia Lerman. Programming Entity Framework. — 2nd Edition. — O’Reilly, 2010. — 920 p. — ISBN 0-596-80726-0. 5. Julia Lerman. Programming Entity Framework. — 2nd Edition. — O’Reilly, 2010. — 920 p. — ISBN 0-596-80726-0. 6. Кристиан Нейгел, Билл Ивьен и др. C# 4.0 и платформа .NET 4 для профессионалов = Professional C# 4 and .NET 4. — М.: «Диалектика», 2010. — С. 1440. — ISBN 978-5-8459-1656-3. 7. Стивен Сандерсон ASP.NET MVC Framework с примерами на C# для профессионалов. — М.: «Вильямс», 2009. — ISBN 978-5-8459-1609-9 8. Магдануров Г., Юнев В. ASP.NET MVC Framework. — C.: «БХВ-Петербург», 2010. — С. 320. — ISBN 978-5-9775-0462-1
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).