Педагогіка і методика викладання у вищій школі

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 7.113.01.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Дольнікова Любов Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсу "Педагогіка і методика викладання у вищій школі" є надання студентам-магістрам знань про основи педагогіки вищої школи та особливості організації освітнього процесу у вищій школі, ознайомлення їх з науково-методичними підходами до забезпечення процесу викладання та учіння, сучасними інноваційними методиками проведення основних організаційних форм навчання, формування вмінь забезпечити якісний навчально-виховний процес у вищій школі у відповідності до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі освіти.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни "Педагогіка і методика викладання у вищій школі" студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні компетентності загальні: ЗК 1. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами. ЗК 3. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел, ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання та адміністрування ЗК 8. Підприємницький дух, ініціативність через здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в управлінні наукою та в області ділового адміністрування. ЗК 12. Уміння адаптуватися та працювати в нових ситуаціях, креативність, здатність до системного мислення
Результати навчання: (ЗНАННЯ) Володіння системою знань про основні педагогічні категорії вищої школи та знаннями про сучасні тенденції та освітні технології у системі вищої школи, знання та розуміння дидактичних підходів до організаційного та методичного забезпечення основних організаційних форм навчання та контролю знань у вищій школі, володіння знаннями про особливості організації виховної роботи у вищій школі та роль і функції куратора академічної групи, володіння основними категоріями проведення педагогічного дослідження та обробки і оформлення результатів педагогічного експерименту. (УМІННЯ) Вибирати і обґрунтовувати вибір методу навчання для отримання кінцевої мети навчання, визначати дидактичну, виховну та розвивальну мету навчальних занять усіх організаційних форм навчання та складати дидактичний проект лекції, практичного та лабораторного заняття, формувати контрольні матеріали для поточного та семестрового контролю знань студентів, здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання завдань методики викладання у вищій школі, виконувати елементи педагогічного дослідження та застосовувати їх результати на практиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Основи наукових досліджень та організація науки 2. Науково-дослідницька практика
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна "Педагогіка і методика викладання у вищій школі" передбачає вивчення основ педагогіки вищої школи та особливостей організації навчально-виховного процесу у вищій школі, науково-методичних підходів до забезпечення процесу викладання та учіння, сучасних інноваційних методик проведення основних організаційних форм навчального процесу, дидактичних підходів до формування вмінь та забезпечення якісного навчально-виховного процесу у вищій школі у відповідності до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі освіти. Розглядаються питання особливостей педагогіки сучасної вищої школи, структура педагогічного процесу, нормативно-правове забезпечення вищої освіти, зміст освіти, організаційно-методичне забезпечення навчального процесу, організування і проведення виховної роботи у сучасному ЗВО.
Опис: ТЕМА 1.Педагогіка вищої школи, як наука. Історичні аспекти розвитку, основні категорії та завдання педагогіки вищої школи. Система освіти в Україні і світі. ТЕМА2. Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності у вищій школі. Державні стандарти освіти та їх функції, призначення і застосування. ТЕМА 3. Основи дидактики вищої школи. Категорії та основні принципи. Структура і особливості освітнього процесу у вищій школі. Мета, зміст та організація освтнього процесу у ЗВО. ТЕМА 4. Організаційні форми навчання у вищій школі. Підготовка і проведення лекції: мета, види лекцій, організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення лекційних занять ТЕМА 5. Організаційні форми навчання у вищій школі. Підготовка і проведення практичного (семінарського) та лабораторного заняття у вищій школі: мета, види семінарських, практичних і лабораторних занять, організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення семінарських, практичних і лабораторних занять ТЕМА6. Діагностика якості результатів навчання. Педагогічний контроль, мета, функції, види, дидактичне забезпечення. ТЕМА 7. Особистість викладача закладу вищої освіти. Вимоги до викладача сучасного ЗВО. Педагогічна і акторська майстерність, професійний ровиток викладача ЗВО. ТЕМА 8. Виховна робота у закладі вищої освіти. Роль та функції куратора академічної групи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти другого освітнього рівня магістра у таких формах: -фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; -індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; ?оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: -питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; -тестові завдання – вибрати вірні відповіді; -проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; -ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю, виконання індивідуального творчого завдання.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти Тренувальні тести до лекції 1 5 Тренувальні тести до лекції 2 5 Тренувальні тести до лекції 3 5 Тренувальні тести до лекції 4 5 Тренувальні тести до лекції 5 5 Тренувальні тести до лекції 6 5 Тренувальні тести до лекції 7 5 Тренувальні тести до лекції 8 5 Практична робота 1 5 Практична робота 2 5 Практична робота 3 5 Практична робота 4 5 Практична робота 5 5 Практична робота 6 5 Практична робота 7 5 Практична робота 8 5 Індивідуальне науково-дослідне завдання 20 Разом за дисципліну 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Закон України «Про вищу освіту» // Закон від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://vnz.org.ua \zakonodavstvo\111- zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 2.Закон України від 23 квітня 2015 року № 367-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення». 3.Березюк, О. С., & Власенко, О. М. (2017). Дидактика: теорія і практика. Житомир, Україна: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка. 4.Бобало Ю. Я. (ред.) (2018). Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка». Львів, Україна: Видавництво Львівської політехніки. 5.Бойченко, В. В. (2013). Дидактичні системи у вищій освіті. Умань, Україна: ПП Жовтий О. О. 6.Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр.: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2. (2012). НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М.; наук. консультант і авт. вступ. ст. Корольов Б. І.; наук. ред. Рогова П. І.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. Київ, Україна: Нілан-ЛТД. 7.Калашнікова, Л. М., Жерновникова, О. А. (2016). Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях. Харків, Україна. 8.Каменєва, Т. М. (2018). Теоретичні основи навчання. Київ, Україна: МНУЦ. 9.Таланова, Ж. В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні. Київ, Україна: Міленіум. 10.Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор. 11.Уруський В. І. (2012). Педагогічна діагностика: методичні рекомендації. Тернопіль, Україна. 12.Фіцула, М. М. (2014). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Академвидав. 13.Холковська, І. Л. (ред.). (2017). Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу. Вінниця, Україна: ТОВ «Нілан ЛТД».
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).