Математична теорія ризику в інформаційних технологіях

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології
Код дисципліни: 7.122.06.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: К.ф.-м.н., доцент. Сеник Андрій Петрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати: як ідентифікувати небезпеки, оцінювати конкретні ризики під час виконання ІТ проектів, аналізувати і прогнозувати розвиток небезпечних ситуацій; уміти: розпізнавати ризикову ситуацію в галузі ІТ, зробити прогноз щодо оптимального способу поведінки і вибирати оптимальні стратегії діяльності; мати уявлення: про сучасні наукові досягнення в теоретичних питаннях ризику, способи оцінки ризикових ситуацій в галузі ІТ, методи прогнозування кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в умовах невизначеності, випадковості й конфлікту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Теорія ймовірностей Математична статистика.
Короткий зміст навчальної програми: «СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ», «ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ», «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В ІТ», «МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКУ. В ІТ», «ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РИЗИКУ, ПОВ'ЯЗАНОГО 3 НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ. ОПТИМАЛЬНА ПОВЕДІНКА В УМОВАХ СПЕЦИФІЧНИХ ВИДІВ РИЗИКУ. В ІТ», «МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІТ).»
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота (40%), підсумковий контроль (60%): контрольна робота у письмово-усній формі.
Рекомендована література: 1. Сеник А.П., Пабирівський В.В., Уханська О.М., Манзій О.С., Гладун В.Р. Математична теорія ризику в інформаційних технологіях. (Сертифікат № 02780 ) (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5342) 2. Пабирівський В.В., Сеник А.П. Програмні засоби інформаційного забезпечення наукових досліджень. ЕНМК у ВНС НУ «Львівська політехніка». (Сертифікат №01005 від 25.12. 2014) (http:// vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9017) . 3. Сеник А.П. Пабирівський В.В. Математична теорія ризику і страхова справа - електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8587, сертифікат № 00802 4. risk.org.ua – сайт про ризики в українському Інтернеті 5. Сеник А.П., Пабирівський В.В. Математична теорія ризику і страхова справа Методичні вказівки До виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 8.04030203-СІМм, 8.04030204-ІКТм, 7.04030101-ПММс.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).