Теорія масового обслуговування

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології
Код дисципліни: 7.122.06.O.004
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: канд. фіз.-мат. наук доцент Пізюр Ярополк Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні види випадкових потоків подій, основні положення теорії марковських випадкових процесів, основні види СМО; • уміти будувати граф станів системи, систему рівнянь Колмогорова, встановлювати вид СМО і визначати характеристики ефективності обслуговуючої системи;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • теорія ймовірностей; • математична статистика; • випадкові процеси.
Короткий зміст навчальної програми: Потоки випадкових подій: найпростіший, нестаціонарний пуасcонівський, з обмеженою післядією (Пальма), потоки Ерланга. Марковські процеси з дискретним і неперервним часом, знаходження ймовірностей станів. Системи масового обслуговування: з відмовами, з чергою, з обмеженим часом очікування, замкнуті.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): опитування на практичних заняттях, написання і захист контрольної роботи, колоквіуми. • Підсумковий контроль (70%): іспит.
Рекомендована література: 1. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов. радио, 1972.- 551 с. 2. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания.- М.: Наука, 1966.-431 с. 3. Таха Хэмиди А. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2001.- 912 с.