Квантові комп'ютери

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології
Код дисципліни: 7.122.06.E.014
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: д.ф.-м.н., проф. Маркович Богдан Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: логічний апарат квантових обчислень, можливості квантових обчислень, основні квантові алгоритми, вимоги до квантових комп'ютерів, квантові протоколи передавання інформації, квантове перетворення Фур'є, алгоритм Шора, алгоритм Гровера; • уміти: проводити квантові обчислення, реалізовувати основні квантові алгоритми, здійснювати квантове перетворення Фур'є; • мати уявлення: про застосування базових понять квантових комп’ютерів в розмаїтих галузях знань, а також у дисциплінах підготовки їх про-фесійного спрямування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • алгебра і геометрія, • функціональний аналіз; кореквізити: —.
Короткий зміст навчальної програми: Коротка історія розвитку квантових обчислень, логічний апарат квантових обчислень, квантові протоколи передавання інформації, квантові обчислення. квантові комп'ютери.
Методи та критерії оцінювання: • контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (60%): підсумкова контрольна робота.
Рекомендована література: 1. Kaye P., Laflamme R., Mosca M. An Introduction to Quantum Computing. Oxford University Press, 2007. 2. Китаев А., Шень А., Вялый М. Классические и квантовые вычисления. М.: МЦНМО, 1999. 3. Nielsen M. A., Chuang I. L. Quantum Computation and Quantum Infor¬ma-tion. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 4. Попов И. Ю. Квантовый компьютер и квантовые алгоритмы. Санкт-Петербург, ИТМО, 2007.