Паралельні обчислення та засоби їх реалізації

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології
Код дисципліни: 7.122.06.E.015
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: доктор фіз.-мат. наук, старший наук. співробітник Яджак Михайло Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні методи організації паралельних обчислень, основні типи сучасних та перспективних паралельних обчислювальних систем, програмні засоби реалізації паралельних обчислень, паралельні алгоритми розв’язання деяких задач; - вміти досліджувати складність та прискорення паралельних алгоритмів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - алгебра і геометрія; - дискретна математика; - об’єктно-орієнтоване програмування; - квантові комп’ютери; - мережеве програмне забезпечення; - теорія масового обслуговування
Короткий зміст навчальної програми: Паралельні обчислювальні системи, їх класифікації. Продуктивність паралельних систем. Оцінка ефективності паралельних алгоритмів. Методи статичного розпаралелювання послідовних алгоритмів. Методи синтезу паралельних алгоритмів.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль: практичні заняття (25%), індивідуальні науково-дослідні завдання (15%), написання контрольної роботи (30%), усне опитування (30%)
Рекомендована література: 1. Вальковский В.А. Распараллеливание алгоритмов и программ. Структурный подход. – М.: Радио и связь, 1989. – 176 с. 2. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с. 3. Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А., Шмойлов В.И. Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – 320 с. 4. Ортега Дж. Введение в параллельные и векторные методы решения линейных систем. – М.: Мир, 1991. – 367 с.