Методологія прикладних досліджень міжнародних систем та глобального розвитку

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: Тарас Польовий
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати загальнотеоретичні поняття і категорії дисциплін міжнародних відносин суспільних комунікацій та регіональних студій; - вміти здійснювати порівняльний аналіз політичних процесів, тенденцій та явищ; - аналізувати факти, явища і процеси у складних соціальних системах; - поєднувати досягнення і методи різних дисциплін для отримання результатів; - здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію; - здатність діяти соціально відповідально, керуючись етичними міркуваннями.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Cоціально-економічна діагностика в умовах глобалізації Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин Кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародні системи як об?єкт дослідження Глобалізація та глобальний розвиток як об?єкт дослідження Методологія системного та постсистемного підходів Теоретико-прикладні методи пізнання міжнародних систем та глобального розвитку Прикладні методики аналізу міжнародних ситуацій і процесів Експертні методики оцінки міжнародних систем та глобального розвитку Статистичні методи аналізу міжнародних систем та глобального розвитку Прогностичні методи моделювання міжнародних систем та глобального розвитку
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування та оцінювання письмових робіт 40% Екзаменаційний контроль 60%
Рекомендована література: 1. Анилионис Г. П. Глобальний мир: єдиний и разделенный. Зволюция теорий глобализации / Г. А. Анилионис, Н. А. Зотова. - М.: Международные отношения, 2005. - 676 с. 2. Арабаджиєв Д. Ю. Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу / Д. Ю. Арабаджиєв // Грані. - 2015. - № 7. - С. 53-56. 3. Беззуб’як М. Контент-аналіз у політичній науці: питання залучення і застосування / М. Беззуб’як // Антологія творчих досягнень. - К.: ІСЕМВ НАН України, 2004. - Вип. 1. - С. 206-210. 4. Беззуб’як М. Й. Політико-теоретичні імплікації контент-аналізу / М. Й. Беззуб’як // Наукові праці МДГУ. Серія політичні науки. – 2005. – Вип. 31, т. 44. – С. 24-26. 5. Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія / О. Г. Білорус. - К.: ВО «Батьківщина», 2001. - 300 с. 6. Богатуров А. Д. Очерки теории и политического анализа международных отношений / А. Д. Богатуров, Н. А. Косолапов, М. А. Хрусталев. – М., 2002. – 377 с. 7. Боришполец К. П. Методы политических исследований / К. П. Боришполец. – М., 2005. – 221 с. 8. Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: Монографія / В. Г. Воронкова. - Запоріжжя: видавництво ЗДІА, 2010. - 272 с. 9. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / А. С. Гальчинський. - К.: Либідь, 2006. -310 с. 10. Гелд Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура / Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Перратон / Пер. з англ. Переднє слово Ю. Павленка. - К.: Фенікс, 2003. - 584 с.