Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.1
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д.політ.н., професор Турчин Ярина Богданівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: сформувати у студентів об’єктивні уявлення про актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин і сутність зовнішньої політики України, її основні завдання, які полягають у забезпеченні національної безпеки України, унітарності держави, недоторканості кордонів, територіальної цілісності, економічного прогресу, а також прав і свобод людини; виробити у студентів нахили і вміння до аналітичного осмислення зовнішньої політики України та її перспектив, передусім з позиції використання альтернативних підходів до її впровадження. У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати понятійний та категоріальний апарат курсу; концептуальну проблематику у зовнішній політиці України та сучасній системі міжнародних відносин; основні складові політики України у пострадянському просторі та специфіку російсько-українських відносин; двостороннє співробітництво України з країнами «Великої сімки»; позицію та залучення України до інтеграційних процесів у ЦСЄ та ПСЄ; проблеми розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки та національні інтереси України; пріоритети та завдання діяльності України в міжнародних організаціях; особливості миротворчої діяльності України; проблеми безпеки у зовнішній політиці України. • вміти аналізувати основні напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку системи міжнародних відносин; оперувати фаховою термінологією з метою аналізу сфер та напрямів зовнішньої політики України, її місця в системі міжнародних відносин; проводити синтез наукових знань із застосуванням міждисциплінарного підходу задля побудови цілісного, об’єктивного уявлення про становище та перспективи України в світі; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах і наслідках різних напрямів зовнішньої політики України; оцінювати та визначати потенційні можливості України у реалізації національного інтересу на міжнародній арені; аналізувати, класифікувати та систематизувати літературу з проблематики зовнішньої політики України та міжнародних відносин; систематизувати, класифікувати вивчений матеріал; логічно та послідовно висвітлювати проблеми курсу; обґрунтовувати актуальність, ставити мету та визначати завдання; самостійно робити висновки та пропозиції за темою курсу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: «Зовнішня політика та дипломатія України», «Країнознавство», «Теорія міжнародних відносин». • Кореквізит: «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики», «Актуальні проблеми транскордонного співробітництва».
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальна проблематика у зовнішній політиці України. Політика України у пострадянському просторі та проблеми російсько-українських відносин. Стан та перспективи відносин України з країнами «Великої сімки». Інтеграційні процеси у ЦСЄ та ПСЄ та позиція України. Інтеграція України до ЄС як головний напрям зовнішньої політики України. Миротворча діяльність України. Діяльність в ООН та інших міжнародних/регіональних організаціях. Проблеми розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки та національні інтереси України. Безпековий вимір зовнішньої політики України.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40 %): усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів, аналітичних доповідей. • Підсумковий контроль (60 %): екзамен (трирівневе тестування).
Рекомендована література: 1. Борисова О.В. Зовнішня політика України: навчальний посібник / О.В.Борисова. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 319 с. 2. Зінько І. Зовнішня політика країн Північної Європи: навч. посібник / Ігор Зінько. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328 с. 3. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991 - 2003) / Відпов. ред. С.В.Віднянський. – К.: Генеза, 2004. – 616 с. 4. Зовнішня політика і дипломатія : погляд із XXI століття : (до 20-ї річниці незалежності України) / [за заг. ред. Б.І. Гуменюка, В.Г. Ціватого] ; Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. - Київ : Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, 2011. – 203 с. 5. Копійка В. В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна / Копійка В. В. — К.: Юрид. думка, 2005. — 448 с. 6. Країнознавство: навч. посібник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н.Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с. 7. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / В. С. Будкін, М. А. Дудченко А. С., Філіпенко [та ін.] — К.: Знання України, 2004. —304 с. 8. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С., – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с. 9. Сардачук П. Д. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах (кінець 20 – початок 21 століть): Навч.-довід. посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Сагайдак. – Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 328 с. 10. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин : (аналітична доповідь) / В. А. Манжола, С. В. Андрущенко, М. Г. Капітоненко, В. Ю. Константинов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, Каф. міжнарод. відносин та зовнішньої політики. – К.,2006. – 66 с. 11. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: Кол. моногр. / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, О. П. Дергачов та ін.; За ред. Ф. М. Рудича]. – К.: МАУП, 2002. – 488 с. 12. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: Кол. моногр. / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, О. П. Дергачов та ін.; За ред. Ф. М. Рудича]. – К.: МАУП, 2002. – 488 с. 13. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. – 736 с. 14. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2. – 496 с. 15. Україна у міжнародних відносинах 20 століття: Навч. посібн. / [За ред. проф. Малика Я. Й.]. – Львів: Світ, 2004. – С. 319-323. 16. Чекаленко Л. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): Підручник.- К.: Кондор, 2011. – 290 с. 17. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика і безпека України : монографія / Людмила Чекаленко; Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки. - Київ : НІПМБ, 2004. – 350 с. 18. Чекаленко Л. Зовнішня політика України: Підручник.- К.: «LAT&K», 2015. – 477 с. 19. Яремко В.І. Зовнішня політика України: Курс лекцій / В.І.Яремко. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 105 с. 20. Christopher A. Hartwell Two Roads Diverge. The Transition Experience of Poland and Ukraine. - Cambridge University. - 2016.-. р. 528 21. Daniel S. Hamilton and Stefan Meister, eds., Eastern Voices: Europe’s East Faces an Unsettled West Washington, DC: Center for Transatlantic Relations, 2017. - 216 s 22. Foreign policy of Ukraine – 2008: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities / Edited by G.M. Perepelytsia. – Кyiv: Stylos Publishing House, 2009. – 312 p. 23. Laub Z. The Group of Seven (G7) - Council on Foreign Relations / Z. Laub, 2014 [Electronic resource]. –Mode of access: https://www.files.ethz.ch/isn/179927/group%20of%20seven.pdf 24. Ukrainian Prism: Foreign Policy 2017. Analytical study // Foreign Policy Council “Ukrainian Prism”, Friedrich Ebert Foundation, Office in Ukraine – Kyiv, 2018. – 224 p.