Практикум перекладу

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.6
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Шайнер Г.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати основні принципи, методи, способи і прийоми усного і письмового перекладу; принципи аналізу лексичних, стилістичних і граматичних трансформацій у перекладі фахових і художніх текстів; граматичні структури, які є необхідні для розуміння і перекладу широкого спектру текстів академічної і професійної тематики; - вміти вдало застосовувати основні техніки і прийоми усного і письмового перекладу; здійснювати переклад усних і письмових текстів з мови оригіналу і мови перекладу з урахуванням стилістичних і лексико-граматичних особливостей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Іноземна мова, ч.1,.2,.3,4 Іноземна мова спеціальності,ч.1, 2, 3, 4:, Теорія і практика перекладу, ч.1, 2, 3, 4
Короткий зміст навчальної програми: Курс викладу дисципліни має на меті поглибити знання студентів з дисципліни «Теорія і практика перекладу». Курс передбачає вивчення наступних аспектів: основні поняття текстового аналізу: текст і дискурс, лексичні і семантичні засоби зв'язності тексту, визначення повторень і створення системи зв'язків у тексті, тексти офіційних і ділових документів крізь призму дискурс-аналізу і перекладу, наукові технічні тексти крізь призму дискурс-аналізу і перекладу, медійні тексти крізь призму дискурс-аналізу і перекладу, художні тексти крізь призму дискурс-аналізу і перекладу, гендерний аналіз тексту і його значення для перекладачів, комунікативний підхід до аналізу тексту у перекладі, основні трансформації у перекладі, переклад політичних текстів і поняття політкоректності Засвоєння дисципліни передбачає накопичення та актуалізацію знань, умінь та навичок із перекладознавства, розширення термінологічного словникового запасу та інтенсивну активізації лексичних одиниць, накопичених на попередніх етапах навчання.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування; Робота в лінгафонному кабінеті; Виконання вправ на закріплення теоретичного матеріалу; Практика усного перекладу Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну-100 Аудиторна робота: Усне опитування 15 Робота в лінгафонному кабінеті 10 Виконання вправ на закріплення теоретичного матеріалу 10 Практика усного перекладу 5 Аналіз здійснених письмових перекладів 5 Самостійна робота Виконання вправ на закріплення теоретичного матеріалу 10 Укладання перекладацьких глосаріїв 10 Виконання письмового перекладу 10 Виконання вправ на вдосконалення навичок усного перекладу 5 Контрольна робота № 1 20
Рекомендована література: Базова література 1. Гон О.М. Практикум з усного перекладу. – К.: 2011. – 152 с. 2. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця, 2008. – 512 с. 3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця, 2000. – 446 с. 4. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2007. – 416 с. 5. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. – Вінниця, 2006. – 148 с. 6. Черноватий Л.М. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 272 с. Допоміжна література 1. Борисенко І. І., Євтушенко Л. І., Дейнека В. В. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції: Навч. посіб. — К., 1999. – 416 с. 2. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. – Львів: Вид-во при Львів. Ун-ті, 1989. – 216 с. 3. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавчакатегорія. -Львів: Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1983. – 175 с. 4. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Видавництво Київ, університету, 1982. – 280 с. 5. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту: навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Ленвіт, 2012. – 203 с. 6. Мірам Г.Е. Коучінг для усних перекладачів. – К.: Ніка-Центр, 2011. - 228с. 7. Baker M. In other words: A Coursebook on Translation. – London and New York: Routledge, 1992. – V. XII. – 304 p. 8. Jones R. Conference Interpreting Explained. – Manchester. – 2002. – 142 p.