Міжнародна та європейська безпека

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Дорош Леся Олексіївна.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати знання та розуміння основних підходів до сутності міжнародної та європейської безпеки, вміння характеризувати основні поняття і категорії у сфері міжнародної безпеки, визначати конкретні проблеми держав, які мають значення при виборі певної її безпекової стратегії; - знання основних параметрів та типів систем міжнародної безпеки, а також вміння характеризувати систему колективної безпеки та її основні елементи, проблеми її забезпечення у міжнародному середовищі - знання основних суб’єктів забезпечення міжнародної та європейської безпеки; - розуміння природи основних загроз міжнародній та європейській безпеці та вміння визначати основні фактори впливу та виклики у сфері безпеки; - знання сутності економічної безпеки та характеру економічних загроз; - розуміння специфіки безпеки у інформаційному просторі та вміння визначати методи та можливості забезпечення інформаційної безпеки; - знання основних типів та структури міжнародних організацій у сфері безпеки, вміння оцінювати роль та значення військо-політичних організацій, зокрема, НАТО, у процесі забезпечення міжнародної та європейської безпеки; - розуміння теоретичних та практичних аспектів забезпечення національної безпеки України; - вміння вільно оперуючи набутими фактами та поняттями, виокремлювати та аналізувати проблеми забезпечення національної безпеки України, аналізувати специфіку становлення сучасної системи міжнародної та європейської безпеки та визначати місце в ній України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика України. Міжнародні організації. • Кореквізити: Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Безпековий вимір міжнародних відносин. Основні загрози міжнародній безпеці. Роль міжнародних організацій у підтримці миру та безпеки. Організація Північноатлантичного договору (НАТО): втілення системи колективної безпеки. Європейська безпека та проблеми її забезпечення. Сучасні виклики міжнародній та європейській безпеці. Україна як суб’єкт та об’єкт міжнародної безпеки.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Баймуратов М. А. Международно-правовые аспекты становления и развития европейской системы безопасности на пороге ХХІ века / М. А. Баймуратов; А. А. Делинский. – Одесса: Юридическая литература, 2004. – 184 с. • Бруз В. В. Проблема европейской безопасности: парадигма, генезис и исторические этапы в историографии: Моногр. / В. В. Бруз; [М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса]. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2004. – 83 с. • Вонсович О.С. Контури європейської безпеки: процес створення / О.С. Вонсович. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. • Кулагин В. М. Международная безопасность [учеб. пособие для студ. вузов] / Владимир Михайлович Кулагин. – М.: Аспект пресс, 2006. – 319 с. • Ліпкан В.А. Національна безпека України: Навч. посібн. - К.: Кондор, 2008. - 552 с. • Мала енциклопедія міжнародної безпеки / За заг. ред. Ю.Л. Бошицького, О.В.Потєхіна. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2012.