Право Європейського Союзу

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.4
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: Сухорольський Петро Михайлович, к. ю. н, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання історії розвитку європейської інтеграції та формування правової системи ЄС; знання основних понять, особливостей, принципів та системи права ЄС; розуміння засад формування і функціонування інституцій ЄС; знання основ правового регулювання ЄС у окремих сферах; уміння аналізувати та використовувати джерела права ЄС; уміння працювати з джерелами інформації з питань європейської інтеграції різними мовами; уміння спілкуватися, виступати, готувати письмові документи, опираючись на принципи і норми права ЄС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Кореквізити: Інформаційна та комунікаційна політика Європейського Союзу, Правові основи інформаційного ринку
Короткий зміст навчальної програми: Створення Європейського Союзу та еволюція права ЄС. Інституційна система Європейського Союзу. Поняття і джерела права ЄС. Дія права ЄС. Правовий статус людини і громадянина в ЄС. Правове регулювання зовнішньої діяльності. Співробітництво ЄС з третіми країнами. Правові основи спільного ринку. Торговельне право Європейського Союзу. Правове забезпечення простору свободи, безпеки і правосуддя.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, доповіді на практичних заняттях, контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання)
Рекомендована література: Право Європейського Союзу: підручн. / за ред О.К. Вишнякова. – Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с. Право Європейського Союзу: підручник / За ред. В.І.Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова. — 3-тє видання, змінене і доповнене. — К.: Істина, 2010. — 376 с. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навч. посібник / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2005. – 532 с. Право Европейского Союза: в 2 т. Том 1. Общая часть. / Под ред. С. Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 2013. - 647 с. Штрайнц Р. Європейське право / перекл. з нім. К. Котюк. – Львів: Астролябія, 2009. – 480 с. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу // Офіційний вісник Європейського Союзу. UA. – 30.3.2010. – С 83/1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631