Практикум з безпекових досліджень

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.M.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н. Червінка Ірина Миколаївна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -1. здатність продемонструвати знання та розуміння безпекових аспектів розвитку сучасної системи міжнародних відносин та місця в ній України; 2. здатність продемонструвати знання щодо сутності та особливостей застосування нормативно-правових, дипломатичних, миротворчих та інших механізмів забезпечення безпеки; 3. вміння прогнозувати можливі наслідки міжнародних криз та конфліктів, застосовувати знання для вибору оптимальних стратегій та засобів їх врегулювання; 4. вміння системно мислити та креативно інтерпретувати явища та події на глобальному, регіональному та локальному рівнях, в тому числі сучасні виклики та загрози міжнародній безпеці, до прикладу етнополітичний сепаратизм та націоналізм, з врахуванням історичних передумов їх виникнення та розвитку; 5. вміння застосовувати наукові навички для успішного проведення теоретико-прикладних досліджень у складі групи фахівців-аналітиків міжнародних відносин, зокрема, в сфері забезпечення міжнародного миру та безпеки; 6. вміння пояснювати/моделювати актуальні процеси та ситуації у сфері забезпечення військової безпеки, аналізувати роль розвідки у забезпеченні воєнної безпеки держави; 7. здійснювати пошук, аналіз, узагальнення, оцінку інформації з метою дослідження військової, економічної, інформаційної, енергетичної, екологічної та інших компонентів безпекової стратегії України, пропонувати стратегії забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки України, включаючи шляхи вирішення та сценарії розвитку російсько-українського конфлікту; 8. здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Міжнародна та європейська безпека, Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин. - Кореквізити: Аналіз та прогнозування зовнішньої політики, Національно-етнічні проблеми у міжнародних відносинах, Регіоналізм та регіональні системи безпеки.
Короткий зміст навчальної програми: Нормативно-правові та дипломатичні механізми забезпечення безпеки. Миротворча діяльність міжнародних організацій як механізм забезпечення безпеки. Стратегії та засоби врегулювання міжнародних криз та конфліктів. Етнополітичний сепаратизм та націоналізм як безпекові виклики в сучасній світовій політиці. Військовий вимір безпеки. Роль розвідки у забезпеченні воєнної безпеки держави. Інформаційна, енергетична, екологічна та інші види безпеки. Безпекова стратегія України: виклики, загрози, переваги та недоліки. Російсько-український конфлікт як загроза безпеці України.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів, аналітичних доповідей. - Підсумковий контроль (60%, екзамен): 3-рівнене тестування
Рекомендована література: 1. Буткевич В. Г. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник для студ. вищих навч. закл. за спец. «Міжнародне право», «Міжнародні відносини» / В. Г. Буткевич, С. А. Войтович, О. М. Григоров, Л. Г. Заблоцька, О. В. Задорожній. – К.: Либідь, 2004. – 814 с. 2. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з фр. – Київ: Основи, 1995. – 903 с. 3. Євтух В. Б. Етнічність: енциклопедичний довідник / В. Б. Євтух ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. – К.: «Фенікс», 2012. – 396 с. 4. Капітоненко М. Міжнародні конфлікти. – К.: Либідь, 2009. – 352 с. 5. Ліпкан В. А. Національна безпека України: навчальний посібник / В. А. Ліпкан. –2 е вид. –К.: КНТ, 2009. – 576 с. 6. Мартиненко А. К., Мартиненко Б. А. Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навчальний посібник – Київ: Ліра-К, 2007. – 366 с. 7. Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ століття: Курс лекцій. – Львів: Військовий інститут, 2000. – 403 с. 8. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського – К.: ЮрінкомІнтер, 2005. – 336 с. 9. Міжнародні відосини та зовнішня політика (1945-70-ті роки): Підручник / В. А. Манжола та ін. – Київ: Либідь, 1999. – 558 с. 10. Міжнародні відносини та світова політика 1945-1980: навчальний посібник / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола. – Київ: Либідь, 2007. – 200 с. 11. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007): навчальний посібник для самостійної роботи студента / Л. М. Мицик, Ю. В. Кузьменко. – Київ: Академвидав, 2008. – 543 с. 12. Пик С. М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах: навч. посіб. / С. Пик, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2012.– 513 с. 13. Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 14. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів: підручник / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – Рівне: Перспектива, 2007. – 389 с. 15. Цюрупа М. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2012. – 169 с.