Геоінформаційні системи та бази даних для дослідження процесів на Європейському континенті

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.E.30
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к.т.н., доц. Токар Ольга Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основи геоінформаційних систем, програмні засоби, які використовують геоінформаційні технології; • вміти працювати з сучасними ГІС, здійснювати збір географічної інформації, проводити картографічне накладання шарів, картографічне моделювання; • знати основні напрямки розвитку і перспективи практичного застосування ГІС-технологій для вирішення проблем в міжнародних відносинах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Математичні основи інформаційних технологій • Міжнародні інформаційні системи і технології • Бази даних Кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: ГІС-технології в сучасному світі. Апаратне забезпечення ГІС-технологій. Атрибутивна інформація в ГІС. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації. Технології введення просторових даних. Подання інформації в ГІС. Аналітичні можливості сучасних ГІС. Сучасні програмні засоби і геоінформаційні системи.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): усне опитування, тестові та лабораторні завдання. • Підсумковий контроль (70%): залікова контрольна робота у письмово-усній формі.
Рекомендована література: • Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології: підручник / В.М. Самойленко. – К.: Ніка - Центр, 2010. – 448 с. • Світличний О.О. Основи геоінформатики. Навчальний посібник.- О.О. Світличний, С.В. Плотницький С.В. //Суми, «Університетська книга», 2006.- 295с. • Коннолли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг, А. Страчан ; пер. с англ.– 2-е изд. – М.: Издательский дом ”Вильямс”, 2001. – 1120 с.