Інтелектуальна власність

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к.ю.н., доцент Гачкевич Андрій Олександрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати поняття права інтелектуальної власності як права на результати інтелектуальної творчої діяльності особи; • знати найважливіші акти національного законодавства України у сфері права інтелектуальної власності та їх основні положення; • вміти розрізняти різні категорії об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема виділяючи об’єкти авторського права, промислової власності та засоби індивідувалізації; • вміти визначати вартість об’єктів права інтелектуальної власності, виходячи з існування різних підходів до її оцінки; • вміти набувати права на об’єкти права інтелектуальної власності, а також здійснювати їх охорону та захист у випадку порушень; • вміти застосовувати право інтелектуальної власності у практичній діяльності при виконанні професійних завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Право Європейського Союзу; кореквізити: • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення про інтелектуальну власність. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Передача прав інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права та суміжних прав. Об’єкти промислової власності. Засоби індивідуалізації. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Охорона та захист прав інтелектуальної власності
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усні опитування, письмові опитування, виконання індивідуальних домашніх заввдань (40%); • підсумковий контроль: залікова робота у письмовій формі (60%).
Рекомендована література: 1. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. 2. Інтелектуальна власність в Україні : правові засади та практика. - Наук.-прак. вид. : у 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 1999. 3. Основи інтелектуальної власності. – К. : Юридичне видавництво „Ін Юре”, 1999. 4. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: „Інст. інтел. власн. і права”, 2005.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).