Медіація у міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.7
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: Павлюх Марія Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати поняття медіації, її різновиди, функції, методи практичного застосування; - вміти використовувати медіаційну термінологію, включно з структурними елементами комунікаційних процесів; - розуміти поняття важливості медіації у сучасному суспільстві як важлива альтернатива судовим діям - вміти управляти проблемними ситуаціями у вирішенні спорів, вести переговори між конфліктуючими спорами; - володіти основними техніками медіації; - застосовувати медіацій техніки у міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: технології міжкультурних комунікацій кореквізити: прикладні соціально-комунікативні технології
Короткий зміст навчальної програми: Медіація у міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях – навчальна дисципліна, яка вивчається студентами спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» з метою набуття студентами вмінь проводити переговори, здійснювати превентивні заходи, стосовно конфліктів та вирішувати спори у різних сферах життя. У межах дисципліни основну увагу зосереджено на вивченні таких питань і тем: Завдання, мета, предмет та об’єкт медіації; Історія виникнення медіації: світовий та український досвід; Поняття, види та функції, структура конфліктів; Альтернативні способи вирішення конфліктів; Медіатор як фахівець: компетентність та техніка; Етапи проведення медіації; Медіація у сферах публічного життя; Міжнародна публічна медіація та ін.
Методи та критерії оцінювання: 1. Усне опитування, дискусія. 2. Оцінювання письмових завдань, відповідей на практичних заняттях (індивідуальне завдання). 3. Залікова контрольна робота.
Рекомендована література: 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування. Львів : ПАІС, 2007. 296 с. 2. Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе : учеб.-метод. пособие. Минск : Изд. центр БГУ, 2015. 223 с. 3. Анікіна Г. В., Білоусов Ю. В., Бондаренко-Зелінська Н. Л. Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. Посіб. Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с. 4. Антонюк О. А. Міжнародна публічна медіація: у пошуках максимальної ефективності. Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство. Часопис київського університету права. 2015. № 2. С. 348?354. 5. Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликта. Москва: Духовное познание, 2005. 176 с. 6. Біцай А. Участь адвоката в медіації: монографія. Київ : Алерта, 2017. 260 с. 7. Герасіна Л. М., Требін М. П., Воднік В. Д. Конфліктологія : навч. посіб. Харків : Право, 2012. 128 с. 8. Землянська В. В., Ільковець Л. Б., Сегедін В. Б. Впровадження відновного правосуддя у кримінальне судочинство України : посібник. Київ : Видавець Захаренко В. О., 2008. 168 с. 9. Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. Москва; Берлин: Инфотропик Медиа, 2011. 304 с. 10. Леко Б., Чуйко Г. Медіація: підручник. Чернівці: Книги – ХХІ, 2014. 520 с.