Практикум з політичної комунікації

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.M.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Ільницька Уляна Вікторівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: Знати: сутність і значення політичних комунікацій у сучасному глобальному інформаційному суспільстві; поняття, основні моделі, структуру, функції та методи політичної комунікації; особливості політичних комунікацій владних інститутів; сучасні технології політичної комунікації, їх різновиди та механізми реалізації; роль мас-медіа у політико-комунікативному просторі та специфіку взаємодії й співпраці органів влади зі ЗМІ; організаційно-правові засади здійснення політичних комунікацій; напрями, форми, методи, специфіку діяльності комунікативних та інформаційно-аналітичних структур й підрозділів у системі владних органів; форми підготовки та оприлюднення інформації; організаційні засади та технологічні основи електронного урядування та використання Інтернет-технологій; основні напрями та форми інформаційно-роз’яснювальної й консультативної роботи; принципи забезпечення «зворотного зв’язку» та організації ефективної взаємодії владних інститутів з різними групами громадськості; типи й види «подієвої комунікації» та механізми її реалізації; принципи та специфіку застосування технологій спічрайтингу, копірайтингу; іміджевих та рекламних технологій, PR–технологій, технологій кризових комунікацій. Вміти: застосовувати отримані теоретичні знання на практиці при здійсненні політичних комунікацій; застосовувати інформаційно-комунікаційний інструментарій та теоретичні здобутки інших наукових галузей при аналізі політичних комунікацій; характеризувати основні поняття й категорії політичної комунікації; аналізувати сучасні технології політичних комунікацій та оцінювати ступінь ефективності їх застосування владними структурами; організовувати інформаційно-комунікативну й інформаційно-аналітичну діяльність владних інститутів; збирати, аналізувати та поширювати інформацію про діяльність органів влади із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; впроваджувати технології «електронного урядування» та Інтернет-технології; налагоджувати політичні комунікації владних інститутів із ЗМІ та громадськістю; організовувати інформаційно-роз’яснювальну та консультативну діяльність владних органів; готувати інформаційно-аналітичні матеріали для ЗМІ; застосовувати комунікативні технології спічрайтингу та копірайтингу у діяльності владних органів; використовувати рекламні та іміджеві комунікативні технології в процесі реалізації інформаційно-комунікативної політики владних інститутів; розробляти сценарії політичних перформансів; організувати інформаційно-комунікативну діяльність в умовах криз, інформаційних протистоянь та застосовувати кризові комунікаційні PR-технології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: зв’язки з громадськістю; комунікативна діяльність у міжнародних відносинах; політологія. • Кореквізити: Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Політичні комунікації у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві: поняття, структура, функції, моделі. Сучасні технології політичної комунікації.. Організаційно-правові засади комунікативної та інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування й особливості реалізації комунікативної політики владних структур. Нормативно-правове регулювання комунікативної та інформаційно-аналітичної діяльності владних інститутів. Електронне урядування в органах державної влади та місцевого самоврядування. Використання Інтернет-технологій у діяльності владних інститутів. Організація взаємодії органів влади із ЗМІ. Технології медіа-рилейшнз. Інформаційно-роз’яснювальна та консультативна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Організація взаємодії владних інститутів з різними групами громадськості й інститутами громадянського суспільства. Технології «Подієвої комунікації» у діяльності владних інститутів. Технології підготовки та оприлюднення інформаційно-аналітичних матеріалів. Технології спічрайтингу й копірайтингу у системі політичних комунікацій. Рекламно-інформаційна діяльність та використання технологій політичної (й соціальної) реклами владними органами. Іміджеві технології. Технології кризових комунікацій. PR–технології в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, практичні завдання, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трирівневі завдання:тести і теоретичні питання).
Рекомендована література: 1. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Монограф. / В.М. Бебик – К.: МАУП, 2005. – 440с. 2. Дубов Д.В. Основи електронного урядування. Навч. посібник. / Д.В. Дубов, С.В. Дубова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с. 3. Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід:Довідн.–Донецьк: ДонДУУ, 2011.– 96с. 4. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікації в умовах розвитку інформаційного суспільства: Монографія // [А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець] – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012 – 368 с. 5. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія / За заг. ред В.М.Бебика, С.В. Куніцина. – К.; Симферополь: МАУП, 2003. – 240с. 6. Холод О.М. Комунікаційні технології: Підручник / О.М.Холод — К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 212с.