Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д.політ.н., професор Турчин Ярина Богданівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • РН 1 - знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики; • РН 2 - критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні відносини; • РН 4 – аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав; • РН 7- оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем; • РН 16 –знати та розуміти вузькоспеціалізовані (політичні, правові, безпекові, соціальні, комунікаційні тощо) аспекти розвитку сучасної системи міжнародних відносин та місця в ній України; • РН 17 – системно мислити та креативно інтерпретувати події на глобальному, регіональному та локальному рівнях з врахуванням історичних передумов їх виникнення та розвитку, особливостей взаємодії України з іншими державами світу; • РН 19 – у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин • РН 22 - усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до тенденцій розвитку міжнародних відносин, формулювання новітніх політологічних теорій, концепцій та трактувань міжнародної системи;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: «Міжнародна та Європейська безпека». • Кореквізит: «Історія та теорія дослідження міжнародних систем та глобального розвитку», «Виконання магістерської кваліфікаційної роботи».
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальна проблематика у зовнішній політиці України. Політика України у пострадянському просторі та проблеми російсько-українських відносин. Стан та перспективи відносин України з країнами «Великої сімки». Інтеграційні процеси у ЦСЄ та ПСЄ та позиція України. Інтеграція України до ЄС як головний напрям зовнішньої політики України. Миротворча діяльність України. Діяльність в ООН та інших міжнародних/регіональних організаціях. Проблеми розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки та національні інтереси України. Безпековий вимір зовнішньої політики України.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40 %): усне опитування, виступи на семінарах, індивідуальні роботи, аналітичні доповіді. • Підсумковий контроль (60 %): екзамен (кількарівневе тестування, усна компонента).
Рекомендована література: 1. Chekalenko L.D. Foreign policy of Ukraine. Ed. by Tsivatyi V.G. – K: LAT&K, 2016. – 294 p., 8 p. pic. 2. Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях / Макаренко Є.А., Погорська І.І., Рижков М.М. та ін.: Монографія . – К. : Центр вільної преси, 2014. – 472 с. 3. Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти. Монографія./ Копійка В.В., Дорошко М.С., Кондратенко О.Ю. та ін.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 389 с. 4. Задорожній О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія. – К.: К.І.С., 2015. – 712 с. 5. Захарченко А. М. Політика США, ЄС і Росії в контексті основних проблем безпеки Близького Сходу та її врахування в політиці України : аналітична доповідь. – Одеса: Фенікс, 2011. – 56 с. 6. Зінько І. Зовнішня політика країн Північної Європи: навч. посібник / Ігор Зінько. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328 с. 7. Зовнішня політика України – 2014 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / за ред. Г.М.Перепелиці, О.В.Потєхіна. – К.: ВД „Стилос”, 2015. – 326 с. 8. Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження. Монографія / Макаренко Є. А., Рижков М. М., Погорська І. І., Піпченко Н. О. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 456 с. 9. Кондратенко О.Ю. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації: Монографія; К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. - 607с. 10. Копійка В. В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна / Копійка В. В. - К.: Юрид. думка, 2005. — 448 с. 11. Країнознавство: навч. посібник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н.Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с. 12. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / [Ю. В. Пунда, І. П. Козинець, В. С. Клименко та ін.]. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 328 с. 13. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С., – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с. 14. Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір / Головченко В. І., Копійка В. В., Макаренко Є. А. та ін.: Монографія.– К. : Центр вільної преси, 2016. – 528 с. 15. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: навчальний посібник / За концепцією та наук. ред. Л.Д. Чекаленко /. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628 с., 24 іл. 16. Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах / Брусиловська О. І., Бурдяк В. І., Зайцева М. В. та ін.: Монографія – К. : Вадекс, 2018. – 542 с. 17. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин : (аналітична доповідь) / В. А. Манжола, С. В. Андрущенко, М. Г. Капітоненко, В. Ю. Константинов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, Каф. міжнарод. відносин та зовнішньої політики. – К.,2006. – 66 с. 18. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. – 736 с. 19. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2. – 496 с. 20. Хаас Р. Розхитаний світ. Зовнішня політика Америки і криза. – К.: Основи, 2019. – 376 с. 21. Чекаленко Л. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): Підручник.- К.: Кондор, 2011. – 290 с. 22. Чекаленко Л. Зовнішня політика України: Підручник.- К.: «LAT&K», 2015. – 477 с.