Практикум перекладу

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.006
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: доц. Гасько О.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі; - обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння; - готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; - знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами; - аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань; - писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та з метою працевлаштування; - володіти міжнародною і термінологічною лексикою, правилами ділового етикету та особливостями ділового спілкування у міжкультурній комунікації; - здійснювати ефективну професійну ділову комунікацію з представниками інших культур. - скласти Міжнародний кваліфікаційний мовний екзамен на рівень В2 за ЗЄР: Студенти повинні оволодіти комунікативною компетенцією на достатньому рівні, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, професійно-орієнтованих мовленнєвих навичок, включаючи навички перекладу тексту за фахом, реферування спеціальних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: рівень володіння іноземною мовою В1 - В1+ відповідно до «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Моя спеціальність. Професійні перспективи на ринку праці. Особливості фахового тексту. Графіка та дизайн. Символи та формули. Особливості перекладу науково-технічного тексту. Мультимедіа.. Особливості стилю науково-технічної літератури. Загальна характеристика термінів. Термінотворення. Робота з фаховою літературою. Фахові словники, будова словникової статті. Веб дизайн. Програмування і мови програмування. Скорочення, акроніми. Елементи ділової активності та спілкування. Офіційні/неофіційні листи. Пошук роботи. Опрацювання граматичного та лексичного матеріалу. Автобіографія, резюме.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. • Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК): Аудиторна робота 60: Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Контрольна робота 40 Самостійна робота 40 : Виконання вправ з підручника. 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 10 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 10 Діалогічне мовлення 5
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Спілкуємося англійською мовою(середній рівень)/ за ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. Видання третє. Підручник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. 2. Спілкуємося англійською мовою (вищий рівень)/ за ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. Видання третє. Підручник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2009. 3. Практикум з технічного перекладу англійською мовою для студентів, магістрів та аспірантів усіх спеціальностей. Укл. І. М. Байбакова, Л.Б. Бойко та ін. – Львів, 2009. 4. Науково-технічний переклад (на англ. мові) Част. 1: Навч. посібник./ Укл. Федоренко О.І. – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2002. 5. Іноземна мова професійного спрямування: Підручник. / За ред. Н.В. Мукан. –К.: Знання, 2009. 6. Англійська у міжнародних документах та дипломатичній кореспонденції. І.І. Борисенко, Л.І. Євтушенко, В.В. Дейнеко. Навч. посібник. К.: “Логос”, 1999. 7. The Penguin Dictionary of Mathematics. John Daintith and R. D. Nelson, 1989. 8. Chapman R (2007). Oxford English for e-mails. Oxford: Oxford University Press. – 66 p. 9. Glendinning, Eric H. Oxford English for Careers: Technology-1 / Glendinning Eric H. –Oxford: OUP, 2010.- 137p. 10. Esteras, S.R. Infotech: English for computer users.- Cambridge, 2010. - 173 p. 11. Mathematical and scientific symbols. [Електроний ресурс]. - http://www.uefap.com/speaking/symbols/symbols.htm 12. Baxter, S. & Bloom, B. (2010). PTE.Pearson Test of English. General. Skills Boosters Level 3. SB. Pearson.- 144 p. 13. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”. Резолюція Ради Європейського союзу 2011 р. 14. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, А.О. Ходцева. – К.: Ленвіт, 2005 – 119 с., МОН України (Лист МОН України № 14/18.2_481 від 02.03.2005 р.). Німецька мова: 1. KommunikativesDeutsch. RedaktionelleLeitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 3. Sprichrichtigaus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2004. 4. LernzielDeutsch- DeutschalsFremdsprache- MaxHueberVerlag- 1998 5. Becker, Braunert, Eisfeld. DialogBeruf I. MaxHueber- Verlag, 1997. 6. Stalb H. DeutschfurStudenten. VerlagfurDeutsch, 1995. 7. Словники. Французька мова: 1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова- 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ « Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с. 2.Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 3.Дучин С. English+Lefrancais.- Суми: ИТД « Университетская книга», 2006.-508с. 4.Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaisonprogressivedufrancais. CLE Internatonal, 2000-223p. 5.Gregoire M, Thievenaz O. Grammaireprogressivedufrancais. CLE International, 2002-255p. 6 .Miquel C. Vocabulaireprogressifdufrancais. CLE International, 2001-192p. 7. Словники. 6. Frendo, E. (2016) English for Construction Level 2 Coursebook and CD-ROM Pack. Pearson Education Limited. P. 80. 7. Powell M. (2012). International Negotiations Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge university press. P. 112. 8.Powell M. (2013). Dynamic Presentations Student's Book with Audio CDs (2) Cambridge university press. P. 96. 9. Bingham , C., Bonamy, D. (2013). Technical English Level 1. Pearson Education Limited. P. 140