Міжнародна та європейська безпека

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.O.003
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Дорош Леся Олексіївна.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики;здатність продемонструвати знання та розуміння вузькоспеціалізованих (політичних, правових, безпекових, соціальних, комунікаційних тощо) аспектів розвитку сучасної системи міжнародних відносин та місця в ній України; РН 4. аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав; РН 6. визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку; РН 16. знати та розуміти вузькоспеціалізовані (політичні, правові, безпекові, соціальні, комунікаційні тощо) аспекти розвитку сучасної системи міжнародних відносин та місця в ній України. Ком 2. здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин; Ком 3. уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. АіВ 1. здатність адаптуватись до нових умов та приймати відповідні рішення; АіВ 2. здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж всього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ 3. здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотримання вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика України. Міжнародні організації. • Кореквізити: Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Безпековий вимір міжнародних відносин. Основні загрози міжнародній безпеці. Роль міжнародних організацій у підтримці миру та безпеки. Організація Північноатлантичного договору (НАТО): втілення системи колективної безпеки. Європейська безпека та проблеми її забезпечення. Сучасні виклики міжнародній та європейській безпеці. Україна як суб’єкт та об’єкт міжнародної безпеки.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Баймуратов М. А. Международно-правовые аспекты становления и развития европейской системы безопасности на пороге ХХІ века / М. А. Баймуратов; А. А. Делинский. – Одесса: Юридическая литература, 2004. – 184 с. • Бруз В. В. Проблема европейской безопасности: парадигма, генезис и исторические этапы в историографии: Моногр. / В. В. Бруз; [М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса]. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2004. – 83 с. • Вонсович О.С. Контури європейської безпеки: процес створення / О.С. Вонсович. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 24 с. • Кулагин В. М. Международная безопасность [учеб. пособие для студ. вузов] / Владимир Михайлович Кулагин. – М.: Аспект пресс, 2006. – 319 с. • Ліпкан В.А. Національна безпека України: Навч. посібн. - К.: Кондор, 2008. - 552 с. • Мала енциклопедія міжнародної безпеки / За заг. ред. Ю.Л. Бошицького, О.В.Потєхіна. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2012.