Математичне моделювання та прогнозування у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.E.025
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: Густі Микола Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати основні методи створення математичних моделей, які використовуються для дослідження міжнародних відносин; уміти розробляти математичні моделі, які використовуються для дослідження міжнародних відносин; уміти працювати з існуючими моделями для дослідження міжнародних відносин; уміти проводити математичне моделювання ситуації в міжнародних відносинах та інтерпретувати результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Футурологія
Короткий зміст навчальної програми: Моделювання як метод пізнання. Особливості математичного моделювання міжнародних відносин. Статистичні моделі в міжнародних відносинах. Динамічні моделі в міжнародних відносинах. Математичні моделі конфліктних ситуацій (теорія ігор). Моделі в "правилах" в міжнародних відносинах. Економіко-політичні моделі. Комплексні моделі в міжнародних відносинах. Імітаційне моделювання. Когнітивний аналіз. Моделювання міжнародних відносин в математичній моделі "International Futures". Сценарії розвитку: побудова та аналіз. Створення та аналіз сценаріїв розвитку у математичній моделі "International Futures".
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: Руденко В.М. Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах. Навчальний посібник. - Рівне: РІС КСУ, 2007. – 418 с. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408с. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных заведений. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - M.: Логос, 2001.-296 с. Цыганков П.А. Международные отношения: Учебное пособие. — М.: Новая школа, 1996. — 320 с. Hughes B. (2006) Introduction to International Futures (IFs). Graduate School of International Studies, University of Denver, February, 2006 Jaeder J., Rothman D., Anastasi C., van Notten P. GEO Resourse Book. A training manual on integrated environmental assessment and reporting. Training module 6: Scenario development and analysis. UNEP. International Institute for Sustainable Development. 2007 Schrodt Ph. Patterns, Rules and Learning: Computational Models of International Behavior (2nd Edition), University of Kansas, Version 2.0, April, 2004. Parus Analytical Systems, Vinland, Kansas, USA. http://www.ku.edu/~keds/books.html Annigeri S. Scilab. A Hands on Introduction. Department of Civil Engineering B.V. Bhoomaraddi College of Engineering & Technology, Hubli 17 & 18 April, 2004.

Математичне моделювання та прогнозування у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях (курсова робота)

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.E.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: Густі Микола Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати основні методи створення математичних моделей, які використовуються для дослідження міжнародних відносин; уміти розробляти математичні моделі, які використовуються для дослідження міжнародних відносин; уміти працювати з існуючими моделями для дослідження міжнародних відносин; уміти проводити математичне моделювання ситуації в міжнародних відносинах та інтерпретувати результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Футурологія
Короткий зміст навчальної програми: Моделювання як метод пізнання. Особливості математичного моделювання міжнародних відносин. Статистичні моделі в міжнародних відносинах. Динамічні моделі в міжнародних відносинах. Математичні моделі конфліктних ситуацій (теорія ігор). Моделі в "правилах" в міжнародних відносинах. Економіко-політичні моделі. Комплексні моделі в міжнародних відносинах. Імітаційне моделювання. Когнітивний аналіз. Моделювання міжнародних відносин в математичній моделі "International Futures". Сценарії розвитку: побудова та аналіз. Створення та аналіз сценаріїв розвитку у математичній моделі "International Futures".
Методи та критерії оцінювання: Курсова робота, залік (100%)
Рекомендована література: Математичне моделювання та прогнозування у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень, галузь знань 29 – “Міжнародні відносини”, спеціальність 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, спеціалізація 291.2 “Міжнародна інформація” / Укл. Токар О.Є., Густі М.І, Лунь Ю.О.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. Руденко В.М. Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах. Навчальний посібник. - Рівне: РІС КСУ, 2007. – 418 с. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408с. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных заведений. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - M.: Логос, 2001.-296 с. Цыганков П.А. Международные отношения: Учебное пособие. — М.: Новая школа, 1996. — 320 с. Hughes B. (2006) Introduction to International Futures (IFs). Graduate School of International Studies, University of Denver, February, 2006 Jaeder J., Rothman D., Anastasi C., van Notten P. GEO Resourse Book. A training manual on integrated environmental assessment and reporting. Training module 6: Scenario development and analysis. UNEP. International Institute for Sustainable Development. 2007 Schrodt Ph. Patterns, Rules and Learning: Computational Models of International Behavior (2nd Edition), University of Kansas, Version 2.0, April, 2004. Parus Analytical Systems, Vinland, Kansas, USA. http://www.ku.edu/~keds/books.html Annigeri S. Scilab. A Hands on Introduction. Department of Civil Engineering B.V. Bhoomaraddi College of Engineering & Technology, Hubli 17 & 18 April, 2004.