Футурологія

Спеціальність: Міжнародна інформація
Код дисципліни: 7.291.02.M.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: Сухорольський Петро Михайлович, к. ю. н, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання принципів, завдань, засобів і методів футурології; знання історії розвитку уявлень про майбутнє та змісту основних футурологічних концепцій; розуміння сучасних тенденцій та прогнозованих змін в основних сферах людської діяльності; розуміння взаємозв'язків та залежностей між сферами суспільного життя всередині країн та у міжнародному середовищі; уміння застосовувати набуті знання при здійсненні аналітичної та прогностичної діяльності; уміння поєднувати досягнення різних дисциплін задля прийняття соціально значимих рішень; уміння обирати, застосовувати та поєднувати методи прогнозування та проектування майбутнього; уміння залучати та мотивувати людей задля досягнення спільної мети; уміння сприяти досягненню загальносуспільних та особистих цілей з урахуванням глобальних світових тенденцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Футурологія як наукова і навчальна дисципліна. Міждисциплінарні основи футурології. Еволюція утопії у світовій культурі. Дистопія як образ небажаного майбутнього. Індустріальні і постіндустріальні теорії. Популярні постіндустріальні концепції ХХ ст. Осмислення глобальних проблем. Альтерглобалістські концепції та рухи. Концепції розвитку культури. Криза культури, маси і культура. Техніцистичні теорії та утопії. Технології як розширення людини. Закономірності розвитку науки і місце футурології. Методи футурології. Форсайт. Багаторівневий аналіз. Основи дослідження цінностей у футурології. Ціннісний аналіз соціальних проектів і прогнозів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, доповіді, індивідуальні завдання. Підсумковий контроль (60%): тестові завдання, теоретичні питання, аналітичні завдання.
Рекомендована література: Bell W. Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era. Vol.1: History, Purposes, and Knowledge. – New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997. Bell W. Foundations of Futures Studies II: Values, Objectivity and the Good Society. – New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997. Bell W. Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education. Westport, CT: Praeger Studies on the 21st Century, 2002. Gidley J. The Metaphors of Globalisation: A Multi-Layered Analysis of Global Youth Culture // The Causal Layered Analysis (CLA) Reader: Theory and Case Studies of an Integrative and Transformative Methodology, Tamkang University Press, Taipei, Taiwan, 2004. – P. 300–314. Inayatullah S. Causal Layered Analysis: An Integrative and Transformative Theory and Method/ - Futures Research Methodology. – Taipei, Taiwan, 2003. Slaughter R. The Knowledge Base of Futures Studies. – Hawthorn, Victoria, Australia: DDM Media Group, 1996.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).