Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доц. Кіт Юрій Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР02. Створювати високонадійні системи автоматизації на основі сучасних положень теорії надійності, функціональної та інформаційної безпеки програмних та технічних засобів. ПР05 Уміти розробляти системи керування складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, застосовуючи системний підхід для врахування нетехнічних складових оцінки об’єктів автоматизації. АіВ4. Здатність демонструвати розуміння засад охорони праці, екології та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Безпека життєдіяльності Фізика Хімія Кореквізити: Магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: Управління професійною безпекою з галузі автоматизації. Система управління охороною праці та ризиками. Державне управління охороною праці (ОП). Державні нормативні акти про ОП. Відповідальність за порушення вимог ОП. Навчання з питань охорони праці. Вимоги до персоналу з ОП. Розслідування нещасних випадків (НВ). Спеціальне розслідування НВ. Розслідування аварій та професійних захворювань. Організація робіт при встановленні засобів автоматизації на об’єктах підвищеної небезпеки (роботи за нарядом). Технічні заходи виконання робіт за нарядом. Організація робіт за нарядом. Організація робіт за розпорядженням. Організація поточної експлуатації виробничого устаткування. Санітарно-гігієнічні заходи при роботі. Система вентиляції. Облаштування, розрахунок, вимоги експлуатації. Санітарно-побутове забезпечення працівників. Вимоги до виробничого освітлення. Засоби колективного та індивідуального захисту. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів. Безпека технологічного устаткування. Небезпечні зони, засоби та заходи захисту. Сигнальні та попереджувальні пристрої та фарбування обладнання. Вимоги безпеки до робочих місць. Безпека посудин, що працюють під тиском. Загальні вимоги до посудин. Загальні вимоги безпеки до котлів, трубопроводів. Вимоги безпеки при експлуатації балонів і цистерн. Безпека компресорів та холодильного устаткування. Безпека при експлуатації газового господарства. Пожежна безпека при експлуатації засобів автоматизації. Організаційні заходи пожежної безпеки. Система пожежопопередження в галузі автоматизації. Електрообладнання вибухо-, пожежонебезпечних приміщень. Пожежна автоматика. Системи автоматичного пожежогасіння. Система пожежозахисту будівель та споруд. Пожежна профілактика при роботі КВПіА. Навчання персоналу з пожежної безпеки. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи ЦЗ. Забезпечення інженерного захисту територій від можливих проявів небезпечних і катастрофічних явищ. Раціональне розміщення потенційно небезпечних об’єктів. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання в НС. Розроблення розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ в проектній документації об’єктів господарювання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): Виконання індивідуальних практичних завдань (40 балів) та розрахункова-графічної роботи (10 балів) Підсумковий контроль (50%, диференційований залік): тестування засвоєння теоретичного матеріалу (50 балів)
Рекомендована література: 1. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2020. -540 с. 2. Охорона праці та цивільний захист: підручник./В.В. Зацарний, О.Г. Левченко, О.В. Землянська/ Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 470с. 3. Охорона праці в електроенергетиці: навч. посіб./В.О. Бондаренко, О.І. Ганус, К.О. Старков, С.Ю. Шевченко.-Х.: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2014.-240с. 4. Охорона праці та промислова безпека /К. Н. Ткачук, Л. Д. Третякова, Д. В. Зеркалов, і.ін./ Монографія Київ ТОВ Основа 2014.-823с. 5. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 367с. 6. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк.–Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010.-235с.