Методи сучасної теорії керування

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Крих Ганна Бориславівна, доцент, кандидат технічних наук
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - засвоєння методів синтезу систем керування об’єктами із запізненням; - засвоєння методів синтезу систем керування в умовах дії регулярних та випадкових збурень; - вміння будувати системи керування багатовимірними об’єктами із перехресними зв’язками; - вміння будувати багатоконтурні системи керування; - вміння синтезувати системи модального керування із застосуванням методу простору станів; - знати критерії та задачі синтезу робастних систем керування; - вміння застосовувати спеціалізовані тулбокси MATLAB для моделювання та дослідження систем керування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Інтелектуальні системи керування 2. Моделювання та оптимізація систем керування 3. Інтеграційні технології в автоматизованих системах керування
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація систем керування, задачі структурної та параметричної оптимізації систем керування, методи синтезу систем керування об’єктів керування із запізненням, методи синтезу систем керування в умовах дії регулярних та випадкових збурень, синтез систем керування багатовимірними об’єктами із перехресними зв’язками, синтез систем модального керування із застосуванням методу простору станів, критерії робастної стійкості систем керування, задачі синтезу робастних систем керування. Під час лабораторних занять студенти набувають навичок застосовувати теоретичні знання для вирішення задач побудови і дослідження систем керування з використанням сучасних пакетів прикладного програмного забезпечення, а також умінь аналізувати отримані результати.
Методи та критерії оцінювання: - звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30 %) - підсумковий контроль (іспит) в письмово-усній формі (70 %)
Рекомендована література: 1. Методи сучасної теорії управління: навч. посіб. / А.П. Ладанюк, Н.М. Луцька, В.Д. Кишенько, Л.О. Власенко, В.В. Іващук. – К.: Видавництво Ліра-К , 2019. – 368 с. 2. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием – М. : Горячая линия – Телеком, 2008. – 608 с. 3. Сучасна теорія управління. Частина 2. Прикладні аспекти сучасної теорії управління : підручник / Ю. М. Ковриго, О. В. Степанець, Т. Г. Баган, О. С. Бунке. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 155 с. 4. Бессекерский В.А., Попов У.П. Теория систем автоматического управления. – СПб: Профессия, 2003. – 752 с. 5. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. – 832 с.