Інтелектуальні системи керування

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.001
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Роман Віталій Іванович, доцент, кандидат технічних наук
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Засвоєння методів реалізації штучного інтелекту та моделей представлення знань 2. Засвоєння принципів організації інтелектуального керування та його ієрархічної структури 3. Ґрунтовне оволодіння методами побудови інтелектуальних систем керування з використанням нечіткої логіки 4. Засвоєння загальних принципів побудови нечітких алгоритмів та регуляторів для систем керування динамічними об’єктами 5. Засвоєння методів побудови інтелектуальних систем керування з використанням нейронних мереж, нечітких когнітивних карт та генетичних алгоритмів 6. Застосовувати спеціалізовані тулбокси MATLAB (Fuzzy Logic Toolbox, Neural Networks Toolbox та Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox) для ознайомлення з принципами інтелектуального керування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Методи сучасної теорії керування 2. Моделювання та оптимізація систем керування 3. Інтеграційні технології в автоматизованих системах керування
Короткий зміст навчальної програми: Поняття про штучний інтелект. Ідея інтелектуального керування. Ієрархічна організація інтелектуальних систем керування (ІСК). ІСК на базі нечіткої логіки. ІСК на базі нейронних мереж. ІСК на базі нечітких когнітивних карт. ІСК на базі генетичних алгоритмів
Методи та критерії оцінювання: - звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30 %) - підсумковий контроль (іспит) в письмово-усній формі (70 %)
Рекомендована література: 1. Васильев В.И., Ильясов Б.Г. Интеллектуальные систем и управления. Теория и практика: учебное пособие. – М. : Радиотехника, 2009. – 392 с. 2. Семенцов Г.Н., Головата Ю.Б. Інтелектуальні системи керування технологічними процесами: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 173 с. 3. Гостев В.И. Нечеткие регуляторы в системах автоматического управления. – К.: «Радіоаматор», 2008. – 972 с. 4. Усков А.А., Круглов В.В. Интеллектуальные системы управления на основе методов нечеткой логики. – Смоленск: Смоленская городская типография, 2003. – 177 с. 5. Schalkoff R. J. Artificial Neural Networks. – McGraw-Hill, New York, 2002. – 422 p. 6. Badiru A.B., Cheung J.Y. Fuzzy Engineering Expert Systems with Neural Network Applications. – John Wiley, New York, NY, 2002. – 313 p.