Супервізорні системи керування та збору даних

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: старший викладач Кріль Олександр Васильович, доцент, к.т.н. Федоришин Роман Миронович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати структуру супервізорних систем керування; - знати структуру та принципи побудови програмного забезпечення супервізорних систем; - знати основні етапи проектування і створення систем візуалізації технологічного процесу та системи архівування даних про процес; - вміти проектувати супервізорні системи керування; - вміти налагоджувати обмін даними між станціями управління та віддаленими керуючими пристроями; вміти конфігурувати драйвери зв’язку контролерів різних виробників; - вміти працювати з графічним редактором систем відображення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Технологічні вимірювання та прилади; - Технічні засоби автоматизації; - Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації; - Автоматизовані системи керування технологічними процесами.
Короткий зміст навчальної програми: Принципи побудови супервізорних систем керування. Вибір супервізорних систем в залежності від об’єму автоматизації. Робота з графічним редактором мнемосхем. Створення простих елементів анімації. Створення анімації елементів керування. Побудова історичних архівів значень технологічних параметрів. Представлення архівів у вигляді графіків та таблиць. Методи зв’язку з зовнішніми пристроями. Робота з зовнішніми та внутрішніми змінними. Мова написання скриптів та їх створення. Реалізація математичних обчислень та функцій опрацювання сигналів у системах керування та збору даних засобами SCADA.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (50%); - підсумковий контроль (50 %, контрольний захід - залік): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. http://www.klinkmann.ru/media/wonderware/ 2. Keith Stouffer, Joe Falco, Karen Kent. Guide to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems Security. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Spec. Publ. 800-82. September 2006. - 164 pages.

Супервізорні системи керування та збору даних (курсовий проект)

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: старший викладач Кріль Олександр Васильович, доцент, к.т.н. Федоришин Роман Миронович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати структуру супервізорних систем керування; - знати структуру та принципи побудови програмного забезпечення супервізорних систем; - знати основні етапи проектування і створення систем візуалізації технологічного процесу та системи архівування даних про процес; - вміти проектувати супервізорні системи керування; - вміти налагоджувати обмін даними між станціями управління та віддаленими керуючими пристроями; вміти конфігурувати драйвери зв’язку контролерів різних виробників; - вміти працювати з графічним редактором систем відображення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Технологічні вимірювання та прилади; - Технічні засоби автоматизації; - Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації; - Автоматизовані системи керування технологічними процесами.
Короткий зміст навчальної програми: Принципи побудови супервізорних систем керування. Вибір супервізорних систем в залежності від об’єму автоматизації. Робота з графічним редактором мнемосхем. Створення простих елементів анімації. Створення анімації елементів керування. Побудова історичних архівів значень технологічних параметрів. Представлення архівів у вигляді графіків та таблиць. Методи зв’язку з зовнішніми пристроями. Робота з зовнішніми та внутрішніми змінними. Мова написання скриптів та їх створення. Реалізація математичних обчислень та функцій опрацювання сигналів у системах керування та збору даних засобами SCADA.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%); - розрахунково-графічна робота (40 %); - підсумковий контроль (30 %, контрольний захід - залік): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. http://www.klinkmann.ru/media/wonderware/ 2. Keith Stouffer, Joe Falco, Karen Kent. Guide to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems Security. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Spec. Publ. 800-82. September 2006. - 164 pages.