Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Шандрівська Олена Євгенівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри МЛ
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: основні терміни і поняття економіки та управління в організаціях різних форм власності та видів діяльності; специфіку основних та оборотних засобів підприємства; склад та структуру персоналу підприємства; зміст і завдання організування праці на підприємстві; функції та види цін, методи ціноутворення в ринкових умовах господарювання; поняття, функції, методи та принципи менеджменту, особливості застосування маркетингу і логістики в процесі управління виробничо-господарською діяльністю підприємства; вміти: • реалізовувати конкретні види управління на засадах виконання загальних функцій менеджменту, формувати методи менеджменту, розробляти конкретні управлінські рішення, здійснювати керівництво; • стратегічно мислити, формувати та обирати з альтернатив оптимальні стратегічні рішення в галузі економіки та управління діяльністю підприємства, розробляти інтегровані, логістично- та маркетинговозорієнтовані рішення у умовах ризику у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства; • продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; • здійснювати техніко-економічне обґрунтування проектів систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізити: основи економічної теорії - Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: сутність підприємства як суб'єкта господарювання, склад та структура персоналу підприємства та організування оплати праці на підприємстві, специфіка основних та оборотних засобів підприємства, ціни та ціноутворення в ринкових умовах господарювання, функції управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль: (40 %) усне опитування, виступи на семінарах, тести. - Підсумковий контроль: (60 %): залік
Рекомендована література: 1. Бандурка О.М., Ковальов Є.В., Садиков М.А., Маковоз О.С. Економіка підприємства: навчальний посібник. – Х.: ХНУВС. 2017. 192 с. 2. Дмитрієв І. А. Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко. Х.: ХНАДУ, 2018, 292 с 3. Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях : навчальний посібник / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. ? Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. ? 316 с. 4. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик. – Київ : НаУКМА, 2018. – 304 c. 5. Крикавський Є.В., Люльчак З.С. Економіка і фінанси підприємств: навч. посібник. Київ, 201З. 696 с. 6. Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобальних викликів : монографія / за ред. І. А. Маркіної. Полтава, 2017. 420 с. 7. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. К. : Видавництво Ліра-К, 2017. 600 с. 8. Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навчально-методичний посібник/ О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей; за ред. Є. В. Крикавського./ - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014, 196 с. 9. Шандрівська О. Є. Електронний навчально-методичний комплекс «Економіка і управління підприємством» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2311.о Львівської політехніки, 2014 – 196 с.