Автоматизація та оптимізація процесів хімічної та харчової промисловості

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.10.E.035
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати кількісні міри інформації та методи її визначення; - знати способи дискретизації (квантування) та кодування інформації; - знати методи захисту інформації; - уміти застосовувати ефективне та оптимальне кодування інформації; - застосовувати набуті знання в практиці передавання інформації каналами зв’язку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Вища математика, ч. 3; - теорія імовірностей і випадкових процесів; - статистична фізика Кореквізити: - теорія автоматичного керування.
Короткий зміст навчальної програми: Види та структура інформації. Кількість інформації та невизначеність. Ентропія як міра невизначеності. Дискретизація та квантування сигналів. Цифрове кодування. Ефективне кодування. Завадостійке кодування. Інформаційна модель каналу зв’язку. Пропускна здатність каналів. Теореми Шеннона для пропускної здатності дискретного каналу без завад, дискретного каналу із завадами і неперервного каналу Завадостійкість каналів передавання інформації. Методи підвищення завадостійкості. Фільтрація сигналів. Виявлення та розпізнавання сигналів на тлі завад. Передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах та автоматизованих системах керування технологічними процесами. Методи захисту інформації в автоматизованих системах.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): розрахункова робота, усне опитування; - Підсумковий контроль (контрольний захід екзамен), письмово-усна форма (70 %).
Рекомендована література: 1. Кузьмин И.В., Кедрус А.Н. Основы теории информации и кодирования .- М.: Советское радио, 1986. – 315 с. 2. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники.-М.: Высшая школа, 1983.-385 с. 3. Обозовський С.С. Інформаційно-вимірювальна техніка. – К.: ІСДО, 1993. – 286 с. 4. Електронний навчальний комплекс з дисципліни «Теорія інформації» (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=457) для студентів базового напрямку підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», укладач - д.т.н., доцент Фединець Василь.

Автоматизація та оптимізація процесів хімічної та харчової промисловості (курсовий проект)

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.10.E.038
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - практичне засвоєння методів та принципів синтезу систем автоматизації; - вибір критеріїв та способів мінімізації енергетичних і матеріальних затрат; - розроблення алгоритмів оцінювання метрологічних та технічних характеристик контурів регулювання; - вироблення навичок проектування функціональних схем автоматизації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - теорія автоматичного керування, технологічні вимірювання і прилади, технологічні об’єкти та процеси виробництв, автоматизація технологічних процесів та виробництв.
Короткий зміст навчальної програми: Пояснювальна записка: вступ, аналіз технологічного процесу як об’єкта керування (опис технологічного процесу, матеріальний та тепловий баланси, технологічна карта, структурна схема взаємозв'язку між параметрами процесу), техніко-економічне обґрунтування функціональної схеми автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розрахунок та моделювання системи автоматичного регулювання, опис схем автоматизації, специфікація засобів автоматизації, висновки, список літератури. Перелік графічних матеріалів. Функціональна схема автоматизації, електрична схема під’єднання мікропроцесорних засобів, програма функціонування мікропроцесорного контролера, моделювання та дослідження контуру регулювання.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік); усна форма (100 %).
Рекомендована література: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Автоматизація та оптимізація хіміко-технологічних процесів для студентів інженерного рівня підготовки спеціальності 7.092501” “Автоматизоване управління техно-логічними процесами” спеціалізації 7.092501.04 “Автоматизоване управління хііміко-технологічними процесами і виробництвами” / Фединець В.О., Юсик Я.П.- Львів, НУ «Львівська політехніка», 2009. – 20с.