Технології розроблення та управління життєвим циклом програмного забезпечення

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.12.E.049
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: д.т.н., професор, Лесовой Леонід Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі пристроїв автоматики, систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та програмного забезпечення; –знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності, що стосуються електротехніки, електроніки та схемотехніки, мікропроцесорної техніки та методів побудови технічних засобів автоматизації, функціональних схем автоматизації, сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій у системах автоматизації; – знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; –знання управління проектами; - уміння застосовувати знання основ технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування для вирішення інженерних задач спеціальності; – уміння розробляти проектну та конструкторську документацію під час розроблення спеціалізованих пристроїв та систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів, стандартів, інструкцій в умовах автоматизованого та неавтоматизованого робочого місця; – уміння створювати технічне завдання проекту, враховуючи основні принципи життєвого циклу програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Мікропроцесорна техніка - Метрологічне забезпечення технологічних вимірювань Кореквізити: - Моделювання та оптимізація систем керування
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є вивчення сучасного стану формування у студентів знань з основ створення технічного завдання, враховуючи основні принципи життєвого циклу програмного забезпечення, побудови 2D і 3D графічних зображень значень фізичної величини і відносної сумарної розширеної невизначеності для перевірки цих значень, створення бібліотек графічних зображень фізичних величин і відносної сумарної розширеної невизначеності фізичної величини виміряної непрямим методом. Програмування. Місце програмування в суспільстві. Класифікація програмного забезпечення. Розвиток мов та підходів до програмування. Кросплатформність. Види і типи сучасних мов програмування. Уніфікована мова моделювання. Загальносистемні принципи створення програм. Етапи створення програм. Життєвий цикл програмного виробу та його моделі. Ролі розробників. Моделі MSF. Екстремальне програмування. Характеристики якості програмного забезпечення. Технічне завдання. Тестування програмного продукту. Документація і стандартизація програм. Сертифікація програмного забезпечення. Ліцензування програмного продукту. Авторське право на програмний продукт.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, 65% контрольний захід – контрольна робота, залік, 35%.
Рекомендована література: 1. Технології програмування та створення програмних продуктів: конспект лекцій /укладач О. В. Алексенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 133 с. 2. Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул «Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие» / под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «Форум»: Инфра–М, 2008. – 400с. 3. Иванова Г.С. «Технология программирования: Учебник для ВУЗов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320с. 4. Брауде Эрик Дж. Технология разработки программного обеспечения. М.: Computer Science, 2004. – с. 655. 5. Основы инженерии качества программных систем / Ф.И. Андон, Г.И. Коваль, Т.М. Коротун, Е.М. Лаврищева В.Ю. Суслов / Под ред. И.В. Сергиенко. – К.: Академпериодика. (изд. 2-е, перераб. и дополн.) К.: Академпериодика. – 2007 р. – 672 с. 6. С.А. Орлов Технологии разработки программного обеспечения. Разработка сложных программных систем. //BHW ПИТЕР. – 2004 г. – 527с. 7. І. О. Ушакова. Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації. Ч. 2. Навчальний посібник для студентів напряму "Комп’ютерні науки" / І. О. Ушакова. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 308 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).