Інтеграційні технології в автоматизованих системах керування

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: д.т.н., професор, Матіко Федір Дмитрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати принципи розроблення комп’ютерно-інтегрованих систем керування на основі інтеграційних технологій; - знати протоколи обміну даними, які застосовують в автоматизованих системах керування; - мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері інтеграційних технологій; - уміти розробляти функціональну, організаційну, технічну та інформаційну структури АСК ТП та АСКВ, розробляти програмно-технічні керуючі комплекси із застосуванням мережевих та інформаційних технологій, промислових контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв, засобів людино-машинного інтерфейсу та з урахуванням технологічних умов та вимог до управління виробництвом; - уміти проектувати технічне та програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування із дотриманням міжнародних, державних та галузевих стандартів; - уміти застосовувати сучасні інтегровані програмні пакети для автоматизованого проектування АСК ТП та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Інтелектуальні системи керування - Супервізорні системи керування та збору даних - Методи сучасної теорії керування Кореквізити: - Автоматизація та оптимізація процесів хімічної та харчової промисловості. - Автоматизація та оптимізація процесів енергетики - Проектування програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем керування
Короткий зміст навчальної програми: Змістом дисципліни є вивчення та застосування принципів розроблення комп’ютерно-інтегрованих систем керування на основі інтеграційних технологій відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів; розглянуто критерії вибору структури АСК, апаратних та програмних засобів для реалізації АСК ТП та АСКВ. Виконано огляд промислових мереж та протоколів, які застосовують в автоматизованих системах керування, розглянуто широко застосовувані протоколи Modbus, Profibus, а також технології, розвинуті на основі промислового Ethernet, зокрема технології Profinet. Розглянуто технологію OPC (Open Platform Communications), стандарти ОРС, принципи функціонування ОРС, механізми читання та запису даних процесу за допомогою цієї технології. Розглянуто стандарти для розроблення інтегрованих автоматизованих систем керування, зокрема, основні моделі стандартів ISA 88 та ISA 95, основні принципи керування технологічними процесами відповідно до ISA 88 та ISA 95. Розглянуто застосування сучасних інтегрованих програмних пакетів для автоматизованого проектування АСК ТП та комп’ютерно-інтегрованих технологій на прикладі TIA Portal.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, захист звітів з лабораторних робіт, 50%, виконання та захист контрольної роботи, 50%.
Рекомендована література: 1. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник. – Вид-во «Ліра-К», 2011. – 552 с. 2. Industrial Communication. Каталог ІК РІ. – SIEMENS, 2019. – 715 c. 3. Karl-Heinz John,·Michael Tiegelkamp. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems. Concepts and Programming Languages, Requirements for Programming Systems, Decision-Making Aids. – Second Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. – 389 p. 4. Keith Stouffer, Joe Falco, Karen Kent. Guide to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems Security. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Spec. Publ. 800-82. September 2006. - 164 pages. 5. Андреев Е.Б., Кунцевич Н.А., Синенко О.В. SCADA-системы: взгляд изнутри. – М.: Издательство «РТСофт», 2004. – 176 с. 6. Hans Berger. Automating with SIMATIC S7-300 inside TIA Portal: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Professional. 2nd edition, 2014. – 721 pages.