Технології Індустрії 4.0

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.M.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: асистент, к.т.н. Масняк О.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати інтелектуальні методи управління для створення ефективних систем автоматизації на основі використання баз даних, баз знань та методів штучного інтелекту; уміти розробляти комп’ютерно-інтегровані системи управління виробництвами із застосуванням технологій Індустрії 4.0; проводити аналіз виробничо-технічних систем в різних галузях промисловості як об’єктів автоматизації і визначати стратегію їх автоматизації; уміти проектувати технічне та програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування у виробництвах із дотриманням міжнародних, державних та галузевих стандартів, застосовуючи сучасні технології; уміти застосовувати методи аналізу, синтезу та оптимізації систем автоматизації, управління виробництвом, життєвим циклом продукції та її якістю у наукових дослідженнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інтеграційні технології в автоматизованих системах керування. Мікропроцесорні програмні засоби автоматизації. Супервізорні системи керування та збору даних.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Четверта промислова революція або Індустрія 4.0: огляд четвертої промислової революції, оцінка динаміки Індустрії 4.0, взаємодія людських цінностей та технологій, розширення можливостей усіх зацікавлених сторін. 2. Технології: загальна картина. 3. Цифрові технології та їх розширення: нові обчислювальні технології, блокчейн і технології розподіленого реєстру, інтернет речей. 4. Переформатування фізичного світу: штучний інтелект, робототехніка, проривні матеріали, адитивне виробництво та багатовимірний друк. 5. Вплив на людину: біотехнології, нейротехнології, віртуальна та доповнена реальності. 6. Вплив на довкілля: геоінженерія, отримання/накопичення/передача енергії, космічні технології.
Методи та критерії оцінювання: - контрольна робота (20%) - письмова складова залікової роботи (40 %) - усна складова залікової роботи (40 %)
Рекомендована література: 1. Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію - КК "Клуб сім. дозв.", 2019; 2. John Soldatos, Oscar Lazaro, Franco Cavadini The Digital Shopfloor - Industrial Automation in the Industry 4.0 Era: Performance Analysis and Applications - River Publishers, 2019; 3. Malik Luti Smart Citizens in Smart Cities: The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) - Lutiya LLC, 2021; 4. Antonio Sartal, Diego Carou, J. Paulo Davim Enabling Technologies for the Successful Deployment of Industry 4.0 (Manufacturing Design and Technology). 1st edition - CRC Press, 2020.