Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, частина 1

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.028
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретичні основи та методологію наукових досліджень; - уміти вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження -;уміти застосовувати під час проведення досліджень сучасний математичний апарат; - уміти подавати та реалізовувати підсумки виконаних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - теорія автоматичного керування, технологічні вимірювання і прилади, технологічні об’єкти та процеси виробництв, автоматизація технологічних процесів та виробництв.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи наукових досліджень. Постановка теми, проблеми, мети та задач наукового дослідження. Методологія наукових досліджень. Методологія досліджень в технічних задачах. Загальна схема наукового дослідження. Методи наукових досліджень технологічних об’єктів (емпіричні, теоретичні, експериментальні та експертні). Вибір методу наукового дослідження. Планування досліджень. Мінімізація числа досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): індивідуальне науково-дослідне завдання, усне опитування; Підсумковий контроль (100%, контрольний захід залік); усна форма (30 %).
Рекомендована література: 1. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень /С.Ф. Філіпенко - Київ: Академвидав, 2005. - 208 с. 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень / В.І. Романчиков - Київ, Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. — 254 с. 3. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. — Львів: Ромус-Поліграф, 2002.— 128 c. 4 . Організація науки і наукових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Инфо Пресса. – Режим доступу : http://www.infolibrary.com.ua/books-text-8390.html.