Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, частина 1

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.029
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: доцент, д.т.н. Ділай Ігор Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. вміння розробляти програми мовою С++ для розв’язування прикладних задач автоматизації на основі як структурної так і об’єктно-орієнтованої парадигм програмування; 2. знання основних засобів мови С++ і вміння працювати в середовищі С++; 3. знати і вміти застосовувати методи відлагодження програм з метою одержання достовірних результатів у зручній для користувача формі
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Методи оптимізації систем керування
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості та особливості мови С++ та її зв'язок з мовами С, Java i C#; парадигма об’єктно-орієнтованого програмування (інкапсуляція, поліморфізм, наслідування) і порівняння її з парадигмою структурного програмування. Базові типи даних; оголошення змінних, локальні та глобальні змінні; система введення-виведення; структури керування: if, if-elese-if, switch; циклічні структури: for, while, do-while; інструкції break, continue, goto. Оголошення та ініціалізація одно- і багатовимірних масивів, вказівників; базового типу вказівника; зв'язок вказівників і масивів. Формати опису функції в С++ i звернення до неї; поняття прототипу функції; виклику функцій з вказівниками та масивами. Структури, доступ до її членів; передача структур функціям; використанню вказівників на структури. Основи поняття класу; формат оголошення класу; доступ до членів класу; конструктори та деструктори класу; перезавантаження конструкторів. Доступ до членів базового класу; використання специфікаторів – public, protected і private. Вказівники на довільні типи; віртуальні функції та їх наслідування; поняття поліморфізму.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування), 30 %; - екзамен (письмово-усна форма), 70%.
Рекомендована література: 1. Практичний курс програмування мовою С++: Навч. посібник. П.П.Зінченко та ін. - К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 216 с. 2. Програмування. Поглиблений курс / В.В.Зубенко, Л.Л. Омельчук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2011. – 623 с. 3. Шилдт Г. С++: базовый курс. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2010. – 624 с. 4. Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual C++ 2012 для начинающих. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 512 с. 5. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 436 с.