Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, частина 2

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.10.E.040
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: д.т.н., професор, Матіко Федір Дмитрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для розроблення та удосконалення систем вимірювання витрати та кількості плинних середовищ; - знання сучасних методів аналізу, математичного моделювання систем вимірювання кількості плинних енергоносіїв. - уміння виконувати дослідження гідро- газодинамічних явищ у витратомірах, їх впливу на вимірювані параметри потоку та на невизначеність вимірюваного значення витрати; - уміння враховувати вплив неінформативних параметрів на невизначеність вимірюваного значення витрати та кількості енергоносія; - уміння застосовувати удосконалені математичні моделі для оптимізації параметрів системи вимірювання кількості енергоносія.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Моделювання та оптимізація систем керування - Супервізорні системи керування та збору даних Кореквізити: - Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, Ч1.
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку методів та засобів вимірювання витрати та кількості плинних середовищ у процесах хімічної та харчової промисловості. Розгляд структури автоматизованих систем обліку плинного середовища. Вивчення способів приведення об’єму газоподібних середовищ до стандартних умов та алгоритмів їх реалізації у мікропроцесорних обчислювачах та коректорах об’єму. Вивчення методів визначення фізичних властивостей плинних середовищ. Методи визначення властивостей природного газу, води та водяної пари, чистих газів та рідин, компонентів хімічних реакцій. Вивчення методів моделювання систем вимірювання витрати плинних середовищ. Постановка задачі оптимізації параметрів системи. Приклад оптимізації параметрів системи на основі витратоміра змінного перепаду тиску. Методи аналізу гідро-, газодинамічних явищ у вимірювальних ділянках трубопроводів та способи усунення їх впливу на результати вимірювання витрати та кількості середовищ. Застосування методів обчислювальної динаміки (CFD) для моделювання та аналізу газодинамічних явищ у вимірювальних трубопроводах та витратомірах. Метрологічне забезпечення систем вимірювання витрати та кількості плинних середовищ.
Методи та критерії оцінювання: Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
Рекомендована література: 1. Пістун Є.П., Лесовой Л.В. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску. – Львів: ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2006. –576 с. 2. Автоматизоване проектування систем вимірювання витрати плинних енергоносіїв: Навчальний посібник / Лесовой Л.В., Матіко Ф.Д., Федоришин Р. М. – Львів: Видавництво "Сполом", 2019. – 252 c. 3. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества вещества : справочник / П.П. Кремлевский [гл. ред. Е. А. Шорников]. – Изд. 5-е. – СПб.: Политехника, 2004. – 412c. 4. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. — 7-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2003. — 840 с. 5. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / [сост. : А. А. Алямовский (глав. ред.), А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов и др.]. – СПб. : БВХ-Петербург, 2005. – 800 с. 6. Charles Hirsch. Numerical Computation of Internal and External Flows: Volume 1 Fundamentals of Computational Fluid Dynamics. Second edition, 2007. – 647 p.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, частина 2

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.11.E.046
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: д.т.н., професор, Матіко Федір Дмитрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для розроблення та удосконалення систем вимірювання витрати та кількості плинних середовищ; - знання сучасних методів аналізу, математичного моделювання систем вимірювання кількості плинних енергоносіїв. - уміння виконувати дослідження гідро- газодинамічних явищ у витратомірах, їх впливу на вимірювані параметри потоку та на невизначеність вимірюваного значення витрати; - уміння враховувати вплив неінформативних параметрів на невизначеність вимірюваного значення витрати та кількості енергоносія; - уміння застосовувати удосконалені математичні моделі для оптимізації параметрів системи вимірювання кількості енергоносія.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Моделювання та оптимізація систем керування - Супервізорні системи керування та збору даних Кореквізити: - Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, Ч1.
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку методів та засобів вимірювання витрати та кількості плинних середовищ у процесах хімічної та харчової промисловості. Розгляд структури автоматизованих систем обліку плинного середовища. Вивчення способів приведення об’єму газоподібних середовищ до стандартних умов та алгоритмів їх реалізації у мікропроцесорних обчислювачах та коректорах об’єму. Вивчення методів визначення фізичних властивостей плинних середовищ. Методи визначення властивостей природного газу, води та водяної пари, чистих газів та рідин. Вивчення методів моделювання систем вимірювання витрати плинних середовищ. Постановка задачі оптимізації параметрів системи. Приклад оптимізації параметрів системи на основі витратоміра змінного перепаду тиску. Методи аналізу гідро-, газодинамічних явищ у вимірювальних ділянках трубопроводів та способи усунення їх впливу на результати вимірювання витрати та кількості середовищ. Застосування методів обчислювальної динаміки (CFD) для моделювання та аналізу газодинамічних явищ у вимірювальних трубопроводах та витратомірах. Метрологічне забезпечення систем вимірювання витрати та кількості плинних середовищ.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, 30%; контрольне завдання, 70 %.
Рекомендована література: 1. Пістун Є.П., Лесовой Л.В. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску. – Львів: ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2006. –576 с. 2. Автоматизоване проектування систем вимірювання витрати плинних енергоносіїв: Навчальний посібник / Лесовой Л.В., Матіко Ф.Д., Федоришин Р. М. – Львів: Видавництво "Сполом", 2019. – 252 c. 3. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества вещества : справочник / П.П. Кремлевский [гл. ред. Е. А. Шорников]. – Изд. 5-е. – СПб.: Политехника, 2004. – 412c. 4. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. — 7-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2003. — 840 с. 5. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / [сост. : А. А. Алямовский (глав. ред.), А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов и др.]. – СПб. : БВХ-Петербург, 2005. – 800 с. 6. Charles Hirsch. Numerical Computation of Internal and External Flows: Volume 1 Fundamentals of Computational Fluid Dynamics. Second edition, 2007. – 647 p.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, частина 2

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.12.E.052
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: д.т.н., професор, Матіко Федір Дмитрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для розроблення та удосконалення систем вимірювання витрати та кількості плинних середовищ; - знання сучасних методів аналізу, математичного моделювання систем вимірювання кількості плинних енергоносіїв. - уміння виконувати дослідження гідро- газодинамічних явищ у витратомірах, їх впливу на вимірювані параметри потоку та на невизначеність вимірюваного значення витрати; - уміння враховувати вплив неінформативних параметрів на невизначеність вимірюваного значення витрати та кількості енергоносія; - уміння застосовувати удосконалені математичні моделі для оптимізації параметрів системи вимірювання кількості енергоносія.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Моделювання та оптимізація систем керування - Супервізорні системи керування та збору даних Кореквізити: - Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, Ч1.
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку методів та засобів вимірювання витрати та кількості плинних середовищ у процесах хімічної та харчової промисловості. Розгляд структури автоматизованих систем обліку плинного середовища. Вивчення способів приведення об’єму газоподібних середовищ до стандартних умов та алгоритмів їх реалізації у мікропроцесорних обчислювачах та коректорах об’єму. Вивчення методів визначення фізичних властивостей плинних середовищ. Методи визначення властивостей природного газу, води та водяної пари, чистих газів та рідин. Вивчення методів моделювання систем вимірювання витрати плинних середовищ. Постановка задачі оптимізації параметрів системи. Приклад оптимізації параметрів системи на основі витратоміра змінного перепаду тиску. Методи аналізу гідро-, газодинамічних явищ у вимірювальних ділянках трубопроводів та способи усунення їх впливу на результати вимірювання витрати та кількості середовищ. Застосування методів обчислювальної динаміки (CFD) для моделювання та аналізу газодинамічних явищ у вимірювальних трубопроводах та витратомірах. Метрологічне забезпечення систем вимірювання витрати та кількості плинних середовищ.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, 30%; контрольне завдання, 70 %.
Рекомендована література: 1. Пістун Є.П., Лесовой Л.В. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску. – Львів: ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2006. –576 с. 2. Автоматизоване проектування систем вимірювання витрати плинних енергоносіїв: Навчальний посібник / Лесовой Л.В., Матіко Ф.Д., Федоришин Р. М. – Львів: Видавництво "Сполом", 2019. – 252 c. 3. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества вещества : справочник / П.П. Кремлевский [гл. ред. Е. А. Шорников]. – Изд. 5-е. – СПб.: Политехника, 2004. – 412c. 4. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. — 7-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2003. — 840 с. 5. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / [сост. : А. А. Алямовский (глав. ред.), А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов и др.]. – СПб. : БВХ-Петербург, 2005. – 800 с. 6. Charles Hirsch. Numerical Computation of Internal and External Flows: Volume 1 Fundamentals of Computational Fluid Dynamics. Second edition, 2007. – 647 p.