Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.032
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних під час вивчення навчальних дисциплін; - практичне вивчення основних технологічних процесів і технологічного обладнання; - вивчення теоретичних та практичних питань для виконання магістерської кваліфікаційної роботи; - збір матеріалів для виконання магістерської кваліфікаційної роботи; - вибір відповідного економічного обґрунтування магістерської кваліфікаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - технологічні об’єкти та процеси виробництва; автоматизація технологічних процесів різних галузей промисловості; – кореквізити: - моделювання та оптимізація систем керування; практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Звіт з практики: назва, призначення, місцезнаходження та коротка історія бази практики, її структура; опис структурних підрозділів,в яких студент проходив практику; опис та ілюстрація технологічного обладнання; схеми автоматизації технологічного процесу; теоретичні та практичні питання за темою магістерської кваліфікаційної роботи; опис індивідуального завдання, виданого керівником практики; опис інших робіт і заходів, особисто виконаних студентом.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік); усна форма (100 %).
Рекомендована література: Методичні вказівки та програма дослідницької практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Фединець В.О., Юсик Я.П, Васильківський І.С..- Львів, НУ «Львівська політехніка», 2018. – 20с