Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.031
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Доцент, д.т.н. Федоришин Роман Миронович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Знання сучасних методів проведення досліджень в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. 4. Уміння здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 5. Уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 6. Уміння самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички для опрацювання результатів експериментів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні методи досліджень технологічних об’єктів та формування керуючих впливів. Управління науковими проектами.
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються питання підготовки та представлення результатів наукових досліджень, оформлення та редагування наукових публікацій, апробації результатів наукових досліджень, планування та проведення презентацій наукових результатів у галузях електричної інженерії і автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а також питання законодавчої бази щодо наукової діяльності та академічних вимог до наукових публікацій, планування етапів дисертаційного дослідження та розробки структури дисертаційної роботи, принципами оформлення запитів та звітів науково-дослідних робіт і грантів.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи. Поточний контроль – 70 балів. Контрольна робота – 30 балів.
Рекомендована література: 1. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с. 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник.-К.: ІЗМН, 1997. 3. Вачевський М. Основи наукової інформації. Для студентів вузів.-Дрогобич, 1995. 4. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.