Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.034
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Екзаменаційна комісія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; - здатність застосовувати знання і розуміння наукових понять, теорій і методів, необхідних для вирішення задач синтезу автоматизованих систем керування технологічними процесами; - здатність застосовувати професійно-профільовані знання й мати дослідницькі навички; - креативність, здатність до системного мислення; - наполегливість у досягненні мети; - здатність формулювати наукові проблеми, аргументувати свою позицію, брати участь у науковій дискусії, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; - здатність презентувати результати наукових досліджень у формі наукових текстів (анотацій, рефератів, тез, конспектів, доповідей, статей та звітів);
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: дисципліни навчального плану другого (магістерського) рівня освіти освітньо-наукової програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота передбачає розроблення комп’ютерно-інтегрованих керуючих та інформаційних систем, їх програмного забезпечення. Виконання наукових досліджень з вдосконалення та модернізації автоматизованих систем керування. Умовою допуску до захисту є перевірка магістерської кваліфікаційної роботи на плагіат.
Методи та критерії оцінювання: Атестація здійснюється у формі публічного захисту магістерської кваліфікаційної роботи. Захист магістерської кваліфікаційної роботи.оцінюється за такими критеріями (100 %): - актуальність завдання - самостійність та повнота вирішення завдання - сучасний рівень прийнятих технічних рішень - логічна, послідовна і наочна презентація результатів досліджень - аргументовані відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії та на зауваження рецензентів
Рекомендована література: 1. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. - M.: Горячая линия -Телеком, 2009ю - 608 с. 2. Keith Stouffer, Joe Falco, Karen Kent. Guide to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems Security. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Spec. Publ. 800-82. September 2006. - 164 pages. 3. Реклейтис Г., Рейвиндрон А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике, кн.1-2, М, "Мир", 1986. 4. Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. М., “Мир”, 1977 5. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник. – Вид-во «Ліра-К», 2011. – 552 с. 6. Industrial Communication. Каталог ІК РІ. – SIEMENS, 2012. – 715 c. 7. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с. 8. Автоматическое управление в химической промышленности : Учебник для вузов. /Под ред. Е.Г.Дудникова/ .-М.: Химия , 1987, 368с. 9. Рэй У. Методы управления технологическими процессами.-М.: Мир, 1988, 368с., 10. Клюев А.С. и др. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.