Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.151.00.O.033
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Керівники магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність застосовувати знання і розуміння наукових понять, теорій і методів, необхідних для вирішення задач синтезу автоматизованих систем керування технологічними процесами та комп’ютерно-інтегрованих технологій; - здатність обирати параметри оптимізації, метод та алгоритм оптимізації системи керування для конкретної задачі; - здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, навики програмування та комп’ютерні інтегровані середовища для моделювання та розв’язання задач інженерної та дослідницької діяльності; - здатність розробляти цифрові системи керування на базі контролерів та мікропроцесорів; - здатність застосовувати методи аналізу, ідентифікації явищ та елементів процесів та виконувати експериментальні дослідження при проведенні наукових досліджень; - здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень; - здатність застосовувати знання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для розуміння суті процесів що відбуваються в технологічних апаратах та установках різних галузей промисловості; - здатність аналізувати технологічні процеси та виробництва як об’єкти керування, вміння вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи технологічного обладнання; - здатність синтезувати, проектувати, налагоджувати спеціальні вимірювальні та керуючі системи для процесів відповідної галузі промисловості; - здатність розробляти супервізорні системи керування та збору даних (SCADA), системи диспетчеризації технологічних процесів; - здатність розробляти оптимальні конфігурації комп’ютерних мереж та мереж контролерів відповідно до завдань виробництва; - здатність проектувати системи керування та їх елементи із застосуванням систем автоматизованого проектування (CAD) та із врахуванням технологічних умов та обмежень; - здатність виконувати наукові дослідження в галузі автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій, вимірювання технологічних параметрів; - здатність розробляти оптимальні алгоритми автоматичного регулювання, програмного та логічного керування, сигналізації, захисту, із застосуванням мов програмування контролерів та бібліотек алгоритмів контролерів; - здатність розробляти техніко-економічне обґрунтування проектів систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. - здатність формулювати наукові проблеми, аргументувати свою позицію, брати участь у науковій дискусії, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; - здатність презентувати результати наукових досліджень у формі наукових текстів (анотацій, рефератів, тез, конспектів, доповідей, статей та звітів); - здатність оцінювати ефективність застосованих технічних рішень та засобів, доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу систем керування; критично оцінювати отримані результати
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: дисципліни навчального плану другого (магістерського) рівня освіти освітньо-наукової програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
Короткий зміст навчальної програми: Cинтез систем автоматизованого керування технологічними процесами, що базуються на застосуванні мікропроцесорної техніки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, на основі результатів наукових досліджень таких систем та їх елементів. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку, перспективних вітчизняних та зарубіжних розробок і новітніх технологій в галузі автоматизації та приладобудування. Синтез, проектування, програмування та налагодження цифрових систем керування на основі мікропроцесорних засобів із врахуванням властивостей об’єктів керування. Оптимізація систем керування та їх елементів. Побудова систем диспетчеризації технологічних процесів (SCADA-систем) на основі мікропроцесорних керуючих засобів.Ідентифікація об’єктів керування, моделювання, виконання експериментів при проведенні наукових досліджень. Вибір інформаційно-комунікаційних, мережевих технологій для побудови комп’ютерно-інтегрованих супервізорних та розподілених систем керування технологічними процесами.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (контрольний захід-магістерська кваліфікаційна робота): письмова форма (100%).
Рекомендована література: 1. Денисенко В. (2009). Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. M.: Горячая линия – Телеком, 608 с. 2. Keith Stouffer, Joe Falco, Karen Kent. Guide to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems Security. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Spec. Publ. 800-82. September 2006. - 164 pages. 3. Реклейтис Г., Рейвиндрон А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике, кн.1-2, М, "Мир", 1986. 4. Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. М., “Мир”, 1977 5. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник. – Вид-во «Ліра-К», 2011. – 552 с. 6. Industrial Communication. Каталог ІК РІ. – SIEMENS, 2012. - 715 c. 7. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. - 960 с. 8. Автоматическое управление в химической промышленности : Учебник для вузов. /Под ред. Е.Г.Дудникова/ .-М.: Химия , 1987, 368с. 9. Рэй У. Методы управления технологическими процессами.-М.: Мир, 1988, 368с., 10. Клюев А.С. и др. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.