Енергетична інфраструктура України та ЄС

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.O.2
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електроенергетика та системи управління
Лектор: к.т.н. Музичак Андрій Зіновійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливі розробки та новітні технологій в енергетичній галузі; • здатність встановити зв’язок між основними складовими енергетичної галузі України; • здатність до аналізу та синтезу; • уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення; • уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; • здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; • потенціал до подальшого навчання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технічні аспекти енергетичної безпеки, • Стратегія сталого розвитку та енергетична безпека.
Короткий зміст навчальної програми: Глобалізований світ та світова енергетика. Енергетична політика України та енергобезпека. Міжнародний ринок енергоресурсів, роль України на Європейському енергетичному ринку. Паливно-енергетичний комплекс України. Мінерально-сировинна база України та зведений енергетичний баланс. Нафтова та газова промисловості України: видобування та транспортування вуглеводнів. Роль та основні складові трубопровідних систем транспортування нафти і газу, роль підземних сховищ газу. Нафтопереробна промисловість. Нафто- та газотранспортна система України як складова енергетичної інфраструктури ЄС та міжнародне співробітництво в сфері транспортування нафти та газу. Електроенергетична галузь. Структура джерел генерування електричної енергії, базові та маневрові генеруючі потужності. Атомна енергетика України. Гідроенергетика та інші відновлювані джерела електричної енергії. Об’єднана енергетична система України: стан та перспективи. Комунальна енергетика як складова паливно-енергетичного комплексу. Сталий енергетичний розвиток та трансформація енергетичного сектору.
Методи та критерії оцінювання: • Письмові звіти з виконнаня практичних завдань, усне опитування (30%); • Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень. / Шидловський А.К. та ін. – К: «Українські енциклопедичні знання», 2004 – 468 с. 2. Інноваційні пріоритети паливно-енергетичного комплексу України. / під ред. Шидловського А.К. – К: «Українські енциклопедичні знання», 2004 – 512 с. 3. Україна 2012. Загальна енергетична політика. International Energy Agency, 2012. 4. Комунальна теплоенергетика України: стан проблеми, шляхи модер-нізації. У 2-х томах. / А.А. Долінський, Б.І. Басок, Є.Т. Базєєв, І.А. Піроженко – К.: ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2007.