Енергетична дипломатія

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.O.7
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., асистент Зазуляк Зоряна Миколаївна к. політ.н., асистент Лукач Наталія Михайлівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Курс спрямований на аналіз впливу вуглеводневої енергії (нафти та природного газу) на світову політику та міжнародні відносини. Передбачається, що в рамках курсу студенти розглянуть внутрішню роботу глобальних енергетичних ринків та механізми їхнього впливу на політику. Окрім того важливий акцент робитиметься на ролі інших джерел енергії: вугілля, відновлюваних джерелах енергії та ядерній енергії. Студенти опрацьовуватимуть офіційні політичні документи, збиратимуть інформацію та формулювати власні висновки, а також проводитимуть дослідження шляхом консолідації інформації та порівняння регіональних характеристик в енергетичній сфері. Очікується що студенти: 1) розумітимуть проблеми у сфері енергетичної безпеки країн-виробників та споживачів; 2) вмітимуть визначати та аналізувати, як країни змінювали свою зовнішню та внутрішню політику а також військові стратегії в світлі таких проблем; 3) знатимуть про сучасні тенденції у сфері енергетики та енергетичної дипломатії; 4) навчаться передбачати нові закономірності та структурні зрушення у міжнародному середовищі в контексті цих тенденцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: Енергетична безпека, Міжнародна і національна енергетична політика, Стратегія сталого розвитку та енергетична безпека • Кореквізити: Енергетична політика ЄС, Тренди енергетичної політики в умовах глобалізації
Короткий зміст навчальної програми: Багато держав, які є основними споживачами енергетичних ресурсів, змушені їх імпортувати. Для цього у них є необхідні фінансові можливості і технології. Причому вони добре розуміють, що від їхньої позиції на світових енергетичних ринках залежить їхня національна безпека, життя, добробут і соціальний спокій тих суб’єктів що залежать від доступу до енергії. І все це на тлі недостатньої транспарентності енергетичного ринку, зростаючого розриву між обсягами споживання і обсягами виробництва нафти і газу в розвинених країнах. У свою чергу, є чимало країн, які, володіючи величезними запасами енергетичної сировини, готові на взаємовигідних умовах поділитися ними. Крім того, світовий енергетичний ринок стає все більш глобальним, а конкуренція за доступ до енергетичних ресурсів постійно загострюється. Посилюється пряма і непряма залежність споживачів енергії як від країн-виробників, так і від транзитних країн. У цих умовах цілком зрозумілою є активізація міждержавних взаємодій з метою пошуку необхідних компромісів з метою забезпечення енергетичної безпеки не тільки окремих країн і регіонів, а й усієї світової цивілізації в цілому Така міждержавна взаємодія лежить в основі енергетичної дипломатії, яка і покликана забезпечити політичну стабільність і передбачуваність ситуації на енергетичних ринках з метою уникнення гострих конфліктних ситуацій в боротьбі за паливно-енергетичні ресурси.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання індивідуальних робіт і підготовка презентацій. Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: 1. David G., Yueh V.,Yueh L. The New Energy Order: Managing Insecurities in the Twenty-First Century [Електронний ресурс] / G. David, V. Yueh, L. Yueh // Foreign Affairs - January/February 2010, - Режим доступу: http://www.ihavenet.com/The-New-Energy-Order-Oil-Energy-Supply-DemandVolatility.html 2. Goldthau A. The Roles and Rules and Institutions in Global Energy: An Introduction, Global Energy Governance: The New Rules of the Game / A. Goldthau, J. M. Witte – Washington: Washington DC: Brookings Institution Press, 2010 3. Keith D., Parson E., Granger Morgan M. Research on global sun block needed now [Електронний ресурс] / D. Keith, E. Parson, M. Granger Morgan // Nature – 2010 - № 28 – vol. 463 – Режим доступу: http://ihavenet.com/The-New-Energy-Order-Oil-Energy-Supply-DemandVolatility.html 4. Scherman W. EPA’s Dangerous Desire to Become America’s Energy Regulator [Електронний ресурс] / W. Sherman // Forbes – 2015 - №11 – Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/beltway/2015/05/11/epas-dangerous-desire-to-become americasenergy-regulator/#74494258628c 5. Wilfrid L. K. Consumer Country Energy Cooperation: The International Energy Agency and the Global Energy Order, Global Energy Governance: The New Rules of the Game / L. K. Wilfrid - Washington: Washington DC: Brookings Institution Press, 2010 6. Енергетична дипломатія: світові приклади для України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dixigroup.org/storage/files/2016-09-15/web_energy_diplomacy_dixi_2016_ua_1.pdf 7. Турчин Я. Б. Енергетична дипломатія як важлива складова зовнішньої політики держави: європейський досвід для України / Я. Б. Турчин // Гуманітарні візії – 2016 - №2. - С.55-61 8. Шевцов А. І., Дорошкевич А. З. Енергетична дипломатія в сучасних реаліях / А. І.Шевцов, А. З. Дорошкевич // Стратегічна панорама – 2002 - № 4