Енергетичний менеджмент

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.M.24
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електроенергетика та системи управління
Лектор: професор, д.т.н. Маліновський Антон Антонович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • засади створення і функціонування системи енергетичного менеджменту; • основи, схеми і критерії керування енергетичним господарством; • структура системи енергетичного менеджменту, її складові і їхня взаємодія; • методи реалізації завдань енергетичного менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи енергетичної політики; • Енергоощадність та альтернативні джерела енергії; • Теоретичні основи електротехніки; • Основи теплотехніки.
Короткий зміст навчальної програми: Цілі, завдання, структура функції енергоменеджменту. Структура служби енергетичного менеджменту. Методологія створення служби енергетичного менеджменту на об’єкті господарювання. Внутрішній енергетичний аудит. Зміст функцій системи енергетичного менеджменту; обліку та звітності; контролю, аналізу регулювання, планування, нормування та організації. Вимоги до організаційного, технічного, інформаційного та ресурсного забезпечення системи енергетичного менеджменту. Формування енергетичної політики та програми енергоощадності підприємства. Моніторинг і коригування дії з енерговикористання.
Методи та критерії оцінювання: • письмовий звіт з лабораторних і розрахункової робіт, усне опитування (30%); • підсумковий контроль – екзамен: письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Праховник А.А., Іншеков А.В. Введенні в енергетичний менеджмент: Підручник. – К.: НТУУ «КПІ» 2010. - 272 с. 2. Енергетичний менеджмент. Посібник для слухачів навчальних курсів з енергетичного менеджменту/ Укладач А.А.Маліновський. – Львів: Регіональний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. –100 с. (Бібліотека енергоменеджера. Випуск 2). 3. Енергозбереження та енергетичний менеджмент:Навчальний посібник/Бакалін Ю.І. – 3-е вид., перероб. Та доп. – Харків: БУРУН і К, 2006. – 320 с.: 55 іл.