Практикум з досліджень європейської політики

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.M.26
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: кандидат політичних наук, асистент Зазуляк Зоряна Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання основних концепцій та ідей, які лежать в основі європейської інтеграції; знання змісту основних нормативних документів, що визначають порядок формування та реалізації спільної європейської політики; вміння здійснювати пошук та аналіз офіційних документів Європейського Союзу, використовувати їх у своїй практичній діяльності; вміння оцінювати роль та значення різних інституцій та центрів сили у розробці та реалізації європейської політики; вміння визначати конкретні проблеми у галузі спільної європейської політики та окреслювати шляхи їхнього вирішення; вміння виявляти способи та механізми наближення України до стандартів Європейського Союзу у контексті європейської інтеграції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Право Європейського Союзу. Міжнародна та європейська безпека. Кореквізити: Регіональна політика та інтеграція.
Короткий зміст навчальної програми: Засади та суб’єкти європейської політики. Розвиток та особливості європейської інтеграції. Основи спільного ринку Європейського Союзу. Спільна торгівельна та митна політика Європейського Союзу. Європейська політика у сфері сільського господарства. Європейська політика конкуренції. Європейська енергетична політика. Європейська політика у сфері охорони довкілля та сталого розвитку. Соціальна політика Європейського Союзу. Політика Європейського Союзу у галузі захисту прав споживачів. Європейська освітня політика. Європейська культурна політика. Європейська інформаційна політика. Спільна зовнішня політика Європейського Союзу. Особливості європейської безпекової політики.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, виступи на семінарах, презентації.
Рекомендована література: Європейський Союз: політика, економіка, право: навч. посібник / Н. В. Антонюк, М. М. Микієвич, Н. А. Романюк та ін. – Львів, 2005. – 532 с. Копійка В. В. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стратегія розвитку / В. В. Копійка, М. А. Миронова, Т. І. Шинкаренко. – К.: Знання, 2010. – 94 с. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Ніколас Мусис / Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – 466 с. Право зовнішніх зносин Європейського союзу: книга третя / В. І. Муравйов, М. М. Микієвич, І. Г. Білас та ін. – К.: Ін Юре, 2015. – 408 с. Keukeleire S. The Foreign Policy of the European Union / Stephan Keukeleire, Tom Delreux. – New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014. – 408 p.